Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde (27.04.2023.)

Publicēts: 24.04.2023

Atjaunots: 02.05.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 27. aprīlī
(Rēzeknē, plkst.9.15)

 1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā.
 2. Par atzinuma sniegšanu dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plānam.
 3. Par reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 78440020328 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 78440030215, nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78440030112 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 78440030112 un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78440020328 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 78440030217, par labu Apbūves tiesībām.
 4. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 0095 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Ilzeskalna pagastā.
 5. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7858 005 0366,7858 005 0151 Ilzeskalna pagastā.
 6. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0368 Nautrēnu pagastā.
 7. Par mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 **** sadali Silmalas pagastā.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Silmalas pagastā.
 9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.V. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 ****, 7886 003 ****, Sakstagala pagastā.
 10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Bērzgalē bērziem būt!" ietvaros.
 11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Krēsli Audriņu kultūras namam!" ietvaros.
 12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Priekškars atveras!" ietvaros.
 13. Par budžeta izmaiņām projektā “Crafts 2.0”.
 14. Par dalību projektā “ManorCraft”.
 15. Par dalību projektā “DEMUP”.
 16. Par līdzfinansējumu biedrības “Maziča” projektam „Pasākumu un izstāžu aprīkojums Dricānu katoļu draudzes mājā””.
Click to listen highlighted text!