Normatīvie akti

Būvniecības likums - https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums

Vispārīgie būvnoteikumi - https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi

Ēku būvnoteikumi - https://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi - https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi - https://likumi.lv/ta/id/269168-hidrotehnisko-un-melioracijas-buvju-buvnoteikumi

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi - https://likumi.lv/ta/id/269199-elektroenergijas-razosanas-parvades-un-sadales-buvju-buvnoteikumi

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība - https://likumi.lv/ta/id/269032-elektronisko-sakaru-tiklu-ierikosanas-buvniecibas-un-uzraudzibas-kartiba

Autoceļu un ielu būvnoteikumi - https://likumi.lv/ta/id/269710-autocelu-un-ielu-buvnoteikumi

Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu - https://likumi.lv/doc.php?id=268552

Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi - https://likumi.lv/ta/id/275847-buvniecibas-informacijas-sistemas-noteikumi

Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai - https://likumi.lv/ta/id/271841-kartiba-kada-valsts-vides-dienests-izdod-tehniskos-noteikumus-paredzetajai-darbibai 

LBN 208-15 "Publiskas būves" - https://likumi.lv/ta/id/274995-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-208-15-publiskas-buves

LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" - https://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-211-15-dzivojamas-ekas-

LBN 016-15 "Būvakustika" - https://likumi.lv/ta/id/274976-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-016-15-buvakustika-

Teritorijas attīstības plānošanas likums - https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijas-attistibas-planosanas-likums

Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi - https://likumi.lv/ta/id/256866-visparigie-teritorijas-planosanas-izmantosanas-un-apbuves-noteikumi

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība - https://likumi.lv/ta/id/269978-buvniecibas-ieceres-publiskas-apspriesanas-kartiba

Aizsargjoslu likums -  https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums

Ēku energoefektivitātes likums - https://likumi.lv/ta/id/253635-eku-energoefektivitates-likums

Click to listen highlighted text!