Rēzeknes novada domes sēde (02.02.2023.)

Publicēts: 30.01.2023

Atjaunots: 14.02.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 2. februārī
(Rēzeknē, plkst.10.00)

1. Par grozījumu izdarīšanu Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina" nolikumā.
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Rēzeknes novada speciālā pamatskola" grāmatvedības uzskaites centralizāciju Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.
3. Par Rēzeknes novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu.
4. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.
5. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Dekšāres pagasta padomes priekšsēdētājam J.B.
6. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Ilzeskalna pagasta padomes priekšsēdētājam J.G.
7. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J.P.
8. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B.
9. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam P.L.
10. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M.
11. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Silmalas pagasta padomes priekšsēdētājam E.G.
12. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Sokolku pagasta padomes priekšsēdētājai L.V.
13. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam P.B.
14. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Verēmu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B.
15. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Verēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J.S.
16. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Viļānu novada domes priekšsēdētājai J.I.
17. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Viļānu pagasta padomes un Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētājam A.P.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Īvas”, Audriņu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Līvāniete”, Gaigalavas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pļaviņas”, Kantinieku pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aizvējiņi”, Silmalas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
22. Par pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusa GULERYUZ COBRA GL9 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Bērzgales pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saullejas 1”, Čornajas pagastā, elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
26. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
27. Par telpu daļas nomas maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē.
28. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Nākotnes ielā (..), Dekšārēs, Dekšāres pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Rāznas ielā (..), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma “(..)", Ozolmuižas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
31. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Jaunatnes ielā (..), Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka ielā (..), Vecružinā, Silmalas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
33. Par nekustamā īpašuma ”(..)”, Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
34. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
35. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
36. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu.
37. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Raiņa ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
38. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dekšāres pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu atsavināšanai V.S.
39. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Meža ielā (..), Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, nodošanu atsavināšanai M.L.
40. Par dzīvokļa īpašuma Meža ielā (..), Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, nodošanu atsavināšanai L.R.
41. Par nekustamā īpašuma “1.Maija (..)” ar kadastra Nr. 7870 003 **** pašvaldībai piederošo kopīpašuma domājamo daļu nodošanu atsavināšanai M.L.
42. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai R.K.
43. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Sakstagala pagastā, nodošanu atsavināšanai M.S.
44. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.G.
45. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai K.B.
46. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai T.M.
47. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai J.S.
48. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ziedu ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai T.S.
49. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bērzgales pagastā.
50. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0176, 7862 002 0177, 7862 003 0212, 7862 003 0287, 7862 008 0017 Kaunatas pagastā.
51. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0643 Vērēmu pagastā.
52. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7856 006 **** ar SIA “Pamatceļš”, Griškānu pagastā.
53. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā.
54. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā.
55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0202, Dricānu pagastā, nomas tiesību izsoli.
56. Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0288 nomas tiesību izsoli Ozolmuižas pagastā.
57. Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību nomas tiesību mutisko izsoli Audriņu pagastā.
58. Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7866 002 0211, 7866 004 0100, 7866 005 0075, 7866 005 0087 nomas tiesību mutisko izsoli Lendžu pagastā.
59. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 003 **** un 7842 003 **** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar ZS “Aleksejs & Ko”, Audriņu pagastā.
60. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 003 **** un 7842 003 0**** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.V. Audriņu pagastā.
61. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību “Jaunliepu mājas”, Dricānu pagastā.
62. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.M. Dricānu pagastā.
63. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Vilards AGRO”, Dricānu pagastā.
64. Par 2012.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/864 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.
65. Par 2012.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr.8-7.1/877 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.
66. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu R.S. Audriņu pagastā.
67. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu V.L. Čornajas pagastā.
68. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu N.Š. Ilzeskalna pagastā.
69. Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu Z.Č. Vērēmu pagastā.
70. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra.
71. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 3. reģistra - pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu.
72. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējas kārtības palīdzības reģistra.

Click to listen highlighted text!