Rēzeknes novada domes sēdē 2023. gada 18. maijā tika pieņemts lēmums Nr. 633 “Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Rēzeknes novada Rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu” (protokols Nr. 11, 2. §)

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības programma 2023. - 2029. gadam (turpmāk – Programma) apstiprināta 2023. gada 20. aprīlī ir abu pašvaldību pirmais kopīgais vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurš izstrādāts administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, un, kas pakārtots ilgtermiņa plānošanas dokumentam Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2035. gadam (turpmāk – Stratēģija 2035).

Viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai veicinātu Stratēģijā 2035 definēto ilgtermiņa uzstādījumu sasniegšanu, ir noteikt vidēja termiņa prioritātes, ņemot vērā pilsētas un novada resursus, iespējas, pašreizējo situāciju, iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli, un organizēto tematisko darba grupu rezultātus.

Programma nosaka konkrētas prioritātes, rīcības un plānotās investīcijas, kas
ilgtermiņā sniedz ieguldījumu Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības redzējuma (vīzijas) sasniegšanai.

Programmas mērķi:

 • apzināt pašreizējo stāvokli Rēzeknes valstspilsētā un Rēzeknes novadā,
  identificējot stiprās un vājās puses, apzinot iespējas un potenciālos draudus;
 •  noteikt prioritātes katrā no sadaļām, kas būtu atbalstāmas no pašvaldībām un citu finanšu resursu budžeta;
 •  radīt priekšnoteikumus valstspilsētas un novada integrācijai Latgales reģiona attīstības plānošanas un saimnieciskajos procesos.
 • Programmā tiek noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums attīstības Stratēģijā 2035 izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, t.i., rīcību virzieni un sasniedzamie rezultāti, īstenojamās darbības un realizējamie projekti.

Kopīgo Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības programmu veido šādas sadaļas:

 • Pašreizējās situācijas analīze kā atsevišķs sējums, kurā ir raksturoti galvenie situāciju raksturojošie fakti, attīstības tendences, problēmas un nepieciešamie risinājumi. Programmā ietverts koncentrēts pašreizējās situācijas kopsavilkums;
 • Stratēģiskā daļa, kas ir kopīga Rēzeknes valstspilsētai un Rēzeknes novadam. Tajā ietvertas 7 vidēja termiņa attīstības prioritātes, 15 rīcības virzieni un 40 uzdevumi;
 • Īstenošanas uzraudzības kārtība, kas ir kopīga Rēzeknes valstspilsētai un
  Rēzeknes novadam. Tā ietver informāciju par uzraudzības ziņojuma
  sagatavošanas periodiskumu, analizējamiem rezultatīvajiem rādītājiem.
 • Rīcības un Investīciju plāns atsevišķi Rēzeknes valstspilsētai un Rēzeknes novadam, kur norādīts aktivitāšu un investīciju projektu kopums, lai sasniegtu stratēģiskajā daļā definētos uzdevumus.
 • Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem (atsevišķs sējums, kas kopīgs abiem dokumentiem – Stratēģijai un Programmai), kur ir sniegta informācija par visām sabiedrības līdzdalības aktivitātēm (diskusijām, aptaujām un publiskās apspriešanas rezultātiem.

Programma kalpo kā attīstības politikas veidošanas dokuments un ir pamats
valstspilsētas un novada pašvaldības un tās institūciju plānošanas dokumentu izstrādei un atbilstošu aktivitāšu veikšanai, ikgadējā budžeta sastādīšanai, Eiropas Savienības un citu valsts/institūciju finansējuma piesaistei, investīciju piesaistei, dažāda līmeņa projektu izstrādei un pieteikumu gatavošanai projektu konkursos un turpmākai valstspilsētas un novada attīstības plānošanai.

Programmas mērķis ir nodrošināt pamatu valstspilsētas un novada ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai, nosakot priekšnosacījumus dažādu fondu līdzekļu apguvei un sabalansētai budžeta plānošanai nākamajam plānošanas periodam.

Click to listen highlighted text!