Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvalde aicina darbā arhitektu

06.02.2024

Būvvalde

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes  Būvvalde aicina darbā arhitektu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto arhitekta amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā  izglītība arhitekta specialitātē;
 2. par priekšrocību tiks uzskatītas prasmes darbā BIS;
 3. labas saskarsmes spējas, argumentācijas prasmes;
 4. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 5. teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Word, Excel);
 6. spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

 Galvenie amata pienākumi:

 1. Piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādāšanā par novada vides arhitektoniskajiem un estētiskajiem jautājumiem.
 2. Izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 3. Izvērtēt būvniecības darbu atbilstību būvprojektiem, būvniecības ieceru dokumentācijai;
 4. Piedalīties komisijas darbā, veicot būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
 5. Plānot novada vides attīstību un izstrādāt vīziju novada arhitektūras elementu koptēlam;
 6. Izskatīt un saskaņot reklāmas/izkārtnes projektus un sagatavot izkārtnes/reklāmas pasi;
 7. Piedalīties būvniecības ieceru publiskā apspriešanā, sagatavot pārskatu un lēmuma priekšlikumu par publiskās apspriešanas rezultātiem;
 8. Savas kompetences ietvaros sagatavot atbildes, atbilžu projektus fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
 9. Gatavot dokumentus izskatīšanai būvvaldes, pašvaldības komiteju un domes sēdēs;
 10. Sniegt ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem;
 11. Sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību.

Mēnešalga arhitekta amatam ir EUR 450,00 par 0,3 slodzi (0,3 likmi).

Pamatdarba vieta: “Lazdas”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldes arhitekta amatu” līdz 2024. gada 20. februāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 26531328.. Pretendentu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata pretendentus iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Click to listen highlighted text!