Pasniegti Pateicības raksti skolotājiem

06.10.2023

Izglītība

5. oktobrī Rēzeknes novada pašvaldība sveica novadā strādājošos pedagogus Starptautiskajā skolotāju dienā.  Šogad novada pedagogus uzņēma Viļānu vidusskolas kolektīvs un svinīgais pasākums noritēja Viļānu kultūras namā, kur netrūka smieklu, prieka asaru, kā arī laba vēlējumu no sveicēju puses.

Pasākuma  laikā tika pasniegti pieci Atzinības raksti no Izglītības un zinātnes ministrijas. Pateicības rakstus no Rēzeknes novada pašvaldības saņēma 19 jaunie pedagogi, kas Rēzeknes novada skolotāju saimei ir pievienojušies šajā  vai iepriekšējā mācību gadā. Skolotāji ir uzsākuši darba gaitas sekojošās izglītības iestādēs: Maltas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”, Rēzeknes novada speciālā pamatskola, Maltas mūzikas skola, Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde, Kaunatas vidusskola, Maltas vidusskola, Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde, Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde "Jāņtārpiņš" programmas realizācijas vietā Lūznava, Viļānu Mūzikas un mākslas skola, Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”, Uļjanovas pirmsskolas skolotāja un Verēmu pamatskola. Pateicības rakstu saņēma arī 50 pedagogi.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus saņēma:

 • Dricānu vidusskolas skolotāja Inese Boļšija par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un rezultatīviem skolēnu sasniegumiem sportā.
 • Kaunatas vidusskolas matemātikas skolotāja Aija Gribuste  par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā.
 • Gaigalavas pamatskolas skolotāja Ilze Kuhaļska  par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un starptautisku projektu realizēšanā.
 • Nautrēnu vidusskolas skolotāja  Valentīna Turlaja par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, patriotiskās un pilsoniskās apziņas veidošanā un izglītojamo talantu attīstīšanā.
 • Rēzeknes novada speciālās pamatskolas direktors Georgs Ignatjevs  par nozīmīgu ieguldījumu speciālās izglītības jomā.

Svinīgā koncerta laikā tika pasniegti arī Rēzeknes novada pašvaldības pateicības raksti.

Dricānu apvienības pārvaldē saņēma:

 • Dricānu vidusskolas Latviešu valodas, literatūras, kultūras un mākslas skolotāja Līga Augstkalne  par ieguldījumu skolēnu personības attīstībā, radošu un atbildīgu darbu.
 • Dricānu vidusskolas Matemātikas skolotāja Ināra Ūzula par mērķtiecīgu, kvalitatīvu un radošu darbu skolēnu izglītošanā dabaszinātnēs.
 • Dricānu vidusskolas Sākumskolas skolotāja Inguna Vule par profesionālu, apzinīgu darbu un sadarbības veicināšanu skolas vidē.
 • Gaigalavas pamatskolas Sākumskolas skolotāja Inese Bikovska par mērķtiecīgu un radošu  pedagoģisko darbību.
 • Gaigalavas pamatskolas Sporta skolotāja Jekaterina Marmiļova par mērķtiecīgu un radošu  pedagoģisko darbību.
 • Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas Karjeras konsultante, vēstures un sociālo zinību skolotāja Inta Deksne par veiksmīgu darbu karjeras izglītībā.
 • Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas Matemātikas un fizikas skolotāja Irīna Zeltiņa par apzinīgu, godīgu un radošu pieeju klases audzināšanā.
 • Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņa” Pirmsskolas skolotāja Ļubova Bogdanova par inovatīvu pieeju mācību un audzināšanas procesam, aktīvu un mērķtiecīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem.
 • Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde programmas realizācijas vietas Nagļi Pirmsskolas skolotāja Aija Orenīte par atbildīgu un radošu pedagoģisko darbību.
 • Dricānu pirmsskolas izglītības iestādes programmas realizācijas vietas Strūžāni Pirmsskolas skolotāja Vanda Ķebe par mērķtiecīgu un radošu  pedagoģisko darbību.

Nautrēnu apvienības pārvaldē saņēma:

 • Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” Logopēde Anita Kravale par godprātīgu amata pienākumu izpildi un cieņas pilnu attieksmi pret vecākiem un kolēģiem.
 • Verēmu pamatskolas Sākumskolas skolotāja Ineta Bauga par radošu, inovatīvu, godprātīgu darbu skolēnu izglītošanā un skolas metodiskā darba koordinēšanu.
 • Verēmu pamatskolas Sākumskolas, interešu izglītības un matemātikas skolotāju Egija Meļko  par radošu, apzinīgu un godprātīgu darbu skolēnu izglītošanā un interešu izglītības īstenošanā.
 • Verēmu pamatskola Pirmsskolas skolotāja Ilze Kravale par radošu, apzinīgu un godprātīgu darbu pirmsskolas bērnu izaugsmē.
 • Nautrēnu vidusskolas Sākumskolas skolotāja, logopēde Irēna Rancāne  par pašaizliedzīgu darbu bērnu un jauniešu izglītošanā un audzināšanā.
 • Nautrēnu vidusskolas Bioloģijas, dabaszinību un ķīmijas skolotāja Ingūna Razgale par kvalitatīvu, pašaizliedzīgu un radošu darbu skolēnu audzināšanā un izglītošanā STEM jomā.
 • Nautrēnu vidusskolas Sākumskolas un dizains un tehnoloģijas skolotājs Ivars Rjabovskis par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbību.
 • Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales pamatskola  Sākumskolas un teātra mākslas skolotāja Inga Kroiča par pašaizliedzīgu darbu bērnu un jauniešu izglītošanā un audzināšanā.
 • Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas Ķīmijas, vēstures, dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja Oxana Skrytnik par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un konkursiem.
 • Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas Vizuālās mākslas un tekstildizaina skolotāja Ilze Arbidāne par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un konkursiem.

Kaunatas apvienības pārvaldē saņēma:

 • Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” pirmsskolas programmas realizācijas vieta Čornajā Pirmsskolas skolotāja Alla Bondarenko par radošu, inovatīvu  un kvalitatīvu pedagoģisko darbību.
 • Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” Pirmsskolas skolotāja Marija Kozlovska par radošu un prasmīgu mācību procesa organizēšanu āra nodarbībās.
 • Kaunatas vidusskolas Angļu valodas skolotāja Daina Maslovska par atbildīgu, radošu darbu un ieguldījumu skolēnu sagatavošanā angļu valodas olimpiādēm.
 • Kaunatas vidusskolas Latviešu valodas skolotāja Ilona Peļņa par ieguldījumu latviešu valodas mācīšanā, skolēnu personības attīstīšanā un audzināšanā.
 • Kaunatas vidusskolas Matemātikas skolotāja,  direktores vietniece IT jomā Biruta Potašova par mērķtiecīgu, atbildīgu audzināšanas darbu un direktores vietnieces pienākumu veikšanu.
 • Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” Pirmsskolas skolotāja Vita Meldere par radošu un atbildīgu darbu.

Maltas apvienības pārvaldē saņēma:

 • Maltas vidusskolas Logopēde Elena Koverina par godprātīgu, kvalitatīvu un profesionālu darbu atbalsta sniegšanā skolēniem.
 • Maltas vidusskolas Matemātikas skolotājs Jānis Martinovs par mērķtiecīgu, kvalitatīvu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu.
 • Maltas vidusskolas Angļu valodas skolotāja Agnese Pavlovska-Valenika par radošu, kvalitatīvu un godprātīgu darbu.
 • Maltas vidusskolas Latviešu valodas skolotāja Irēna Strode par  godprātīgu, kvalitatīvu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu.
 • Tiskādu pamatskolas Latviešu valodas un literatūras skolotāja Benita Apkalne par aktīvu un godprātīgu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā, skolas attīstības veicināšanā.
 • Tiskādu pamatskolas Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību, krievu valodas skolotāja Irina Laškova par atbildīgu, radošu un aktīvu darbu skolēnu mācīšanā, audzināšanā un izaugsmes veicināšanā.
 • Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” Pirmsskolas skolotāja Natālija  Briksina par kvalitatīvu, radošu darbu  bērnu izglītošanā, audzināšanā un personības pilnveidē.
 • Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes Pirmsskolas skolotāja Natālija Maslobojeva par kvalitatīvi īstenoto mācību un audzināšanas procesu.
 • Rēzeknes novada speciālā pamatskolas Sporta un veselības  skolotājs Jānis Kupris  par godprātīgu un kvalitatīvu darbu.
 • Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde “Jāņtārpiņš” Logopēde un mūzikas  skolotāja Irina Grabovska par radošu, profesionālu un godprātīgu darbu.
 • Rēzeknes novada speciālā pamatskolas Mūzikas skolotāja Jeļena  Mačukāne  par apzinīgu un aktīvu darbu.
 • Rēzeknes novada speciālā pamatskolas Sākumskolas skolotāja Dace Utināne  par apzinīgu un radošu darbu.
 • Feimaņu pamatskolas Direktora vietniece izglītības jomā, dizaina un tehnoloģijas, sociālo zinību skolotāja Ineta Upeniece par ieguldījumu mācību darba un skolvadības organizēšanā.
 • Feimaņu pamatskolas Latvijas un pasaules vēstures, krievu valodas (svešvalodas) skolotāja Marija Smirnova par radošu un godprātīgu darbu izglītojamo izaugsmes veicināšanā.
 • Maltas mūzikas skolas Pūšaminstrumentu spēles skolotājs Juris Dervanovs par mūsdienīgu un radošu pedagoģisko pieeju skolēnu muzicēšanas prasmes un talanta izkopšanā.
 • Maltas mūzikas skolas Teorijas priekšmetu skolotāja Elita Kupcova par nozīmīgu profesionālo un pedagoģisko ieguldījumu skolēnu zināšanu un prasmju  attīstīšanā.

Viļānu apvienības pārvaldē saņēma:

 • Viļānu vidusskolas struktūrvienība Dekšāru pamatskolas Fizikas un matemātikas skolotāja Ināra Mežatuča par radošu pieeju skolēnu izaugsmes veicināšanā, karjeras izglītības jomā un augstiem sasniegumiem matemātikas olimpiādē.
 • Viļānu vidusskolas Sākumskolas skolotāja Anita Medvecka par augsti profesionālu, radošu un ilggadēju pedagoģisko darbību.
 • Viļānu vidusskolas Sākumskolas skolotāja Vija Zavjalova par augti profesionālu, radošu un ilggadēju pedagoģisko darbību.
 • Viļānu vidusskolas Direktora vietnieks izglītības jomā, datorikas skolotājs Juris Livmanis par ilggadēju, atbildīgu, profesionālu skolvadības un pedagoģisko darbību,  skolas pozitīvā tēla veidošanu, un popularizēšanu.
 • Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Pirmsskolas skolotāja Ludmila Serjožkina par godprātīgu un radošu darbu.
 • Viļānu mūzikas un mākslas skolas Akordeona spēles skolotājs Juris Ruļuks par mūža ieguldījumu akordeona spēles programmas audzēkņu izglītošanā, akordeona spēles popularizēšanā.
 • Viļānu mūzikas un mākslas skolas Klavierspēles un kora klases skolotāja Biruta Vigupe par nozīmīgu profesionālo un pedagoģisko ieguldījumu audzēkņu zināšanu un prasmju  attīstīšanā.
 • Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" Pirmsskolas skolotāja Nadežda Kudrjavceva par neatlaidīgu, radošu un aktīvu darbu jēgpilna mācību procesa īstenošanā.

Foto un teksts: Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!