Sniegtie pakalpojumi 2020. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Latgales plānošanas reģions kopā ar sadarbības partneriem pašvaldībās veido pamatu iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenē, varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savā pašvaldībā. Savukārt, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu, varētu izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

DI projekta ietvaros apmaksātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšana līdz 2020. gada 31. decembrim kopskaitā tika nodrošināta 16 Latgales reģiona pašvaldībās. Neskatoties uz pandēmijas izraisītajām grūtībām, DI projekta realizācija turpinājās, stabili pieaugot sniegto pakalpojumu skaitam.

 

Latgales reģiona bērniem ar FT sniegtie pakalpojumi

No projekta ietvaros izvērtētajiem bērniem ar FT līdz 2020. gada beigām pakalpojumus kopumā bija saņēmuši 287 bērni (unikālās personas) un 141 bērnu likumiskais pārstāvis (unikālās personas). Skaitliski lielākais pakalpojumus saņēmušo bērnu skaits ir Rēzeknes pilsētā (63), Daugavpils pilsētā (57), kā arī Ludzas novadā (26), Balvu novadā (25) un Daugavpils novadā (23).

Izvērtējot pakalpojumus saņēmušo bērnu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās izvērtēto bērnu ar FT skaitu, novērojams, ka 3 pašvaldībās (Kārsavas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads) pakalpojumus saņēmuši aptuveni 30%-40% izvērtēto bērnu. 100% izvērtēto bērnu saņēmuši pakalpojumus Riebiņu novadā, savukārt Rēzeknes pilsētā kopumā pakalpojumus saņēmuši vairāk nekā 100% bērnu. Tas ir izskaidrojams ar to, ka sociālās aprūpes pakalpojumu var saņemt arī tie bērni, kuri nav izvērtēti DI projekta ietvaros, bet kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pārējās pašvaldībās pakalpojumus uzsākuši saņemt vairāk nekā 50% no izvērtētajiem bērniem. Tikai Aglonas, Zilupes un Vārkavas novada pašvaldībās līdz 2020. gada beigām bērni ar FT pakalpojumus vēl nebija uzsākuši saņemt.

Kopumā DI projekta ietvaros 257 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 48 bērni saņēmuši sociālās aprūpes pakalpojumus, 7 bērni saņēmuši dienas aprūpes centra pakalpojums un 15 bērni saņēmuši “atelpas brīža” pakalpojumus. Biežākie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bijuši: fizioterapija, masāža, reitterapija, kanisterapija.


SVARĪGI! “ATELPAS BRĪŽA” pakalpojumu (līdz 30 diennaktīm gadā) un APRŪPES pakalpojumu (līdz četru gadu vecumam ieskaitot – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā; no piecu gadu vecuma līdz astoņpadsmit gadu vecumam  – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā) bez maksas var saņemt arī tie bērni, kuri nav izvērtēti DI projekta ietvaros, bet kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.


Latgales reģiona pilngadīgām personām ar GRT sniegtie pakalpojumi

No DI projekta ietvaros Latgales reģionā izvērtētajām pilngadīgām personām ar GRT līdz 2020. gada beigām pakalpojumus kopumā saņēma 121 unikālā persona. Skaitliski lielākais pakalpojumus saņēmušo personu skaits ir Daugavpils pilsētā (30), Ludzas novadā (21) un Rēzeknes pilsētā (17).

Salīdzinot pakalpojumus saņēmušo personu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaitu, novērojams, ka kopumā 3 pašvaldībās (Dagdas novads, Daugavpils novads, Kārsavas novads) pakalpojumus saņēmuši vairāk nekā 50% no izvērtētajām personām. Daugavpils pilsētā un Ludzas novadā pakalpojumus uzsākuši saņemt 45% pieaugušo. Pārējās pašvaldībās pakalpojumus uzsākuši saņemt 20%-40% no izvērtētajām personām. Savukārt 6 pašvaldībās (Aglonas, Baltinavas, Krāslavas, Rēzeknes, Vārkavas, Zilupes novadi) līdz 2020. gada beigām pilngadīgās personas ar GRT pakalpojumus vēl nebija uzsākušas saņemt.

DI projekta ietvaros biežāk sniegtie pakalpojumi ir speciālistu individuālās konsultācijas, to kopumā saņēmušas 53 personas. 30 personas apmeklēja dienas aprūpes centrus, 29 personas izmantoja un turpina izmantot specializēto darbnīcu pakalpojumus, bet 18 personas izmanto grupu dzīvokļus, 7 personas iesaistījušas atbalsta grupās, 3 personas saņem aprūpi mājās, bet viena persona ir izmantojusi ’’atelpas brīža’’ pakalpojumu.

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem kopumā salīdzinoši lielākās summas ir kompensētās Daugavpils, Ludzas, Preiļu un Blavu novadu pašvaldībām, kā arī Daugavpils un Rēzeknes pilsētām.

Plānotie ERAF ieguldījumi Latgales reģionā

Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu tiek veidota arī sociālo pakalpojumu infrastruktūra DI plāna realizēšanai. Plānotie ERAF ieguldījumi bērniem ar FT paredz 92 jaunu vietu izveidošanu Dienas aprūpes centros (DAC) un 231 jaunas vietas izveidošanu Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centros (SRPC), ka arī 12 jaunu “Atelpas brīza” pakalpojumu sniegšanas vietu ierīkošanu.

Plānotie ERAF ieguldījumi personām ar GRT paredz 186 jaunu vietu izveidošanu Dienas aprūpes centros (DAC) un 123 jaunu vietu ierīkošanu specializēto darbnīcu pakalpojumu sniegšanai, ka arī 136 jaunu vietu izveidošanu grupu dzīvokļu pakalpojuma realizēšanai.

Bērniem, kas palikuši bez vacāku aprūpes, ar ERAF atbalstu arī tiek veidota sociālo pakalpojumu infrastruktūra DI plāna realizēšanai, kas paredz Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (ĢVPP) izveidošanu ar 36 vietām un Jauniešu mājas iekārtošanu ar 8 vietām.

Latgales reģiona DI projekta ietvaros rīkotie pasākumi

Visa gada garumā DI projekta ietvaros notika sarunu pēcpusdienu cikls “Bērniem jāaug ģimenē”. Pasākumus potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem organizēja Latgales plānošanas regions, piesaistot biedrību “Muna sāta”.

Kopumā tika organizēti 11 pasākumi visā Latgales reģionā – Rēzeknē, Ludzā, Balvos, Dagdā, Aglonā, Daugavpils novadā, Krāslavā, Preiļos, Ilūkstē, Kārsavā un Daugavpilī. Sarunu pēcpusdienu ciklu apmeklēja 73 personas, un tas deva impulsu 12 no tām pieteikties un apgūt “5 soļu interaktīvo mācību programmu”, kas ir būtisks sagatavošanas posms topošajām audžuģimenēm un adoptētājiem. Sniedzot aktuālo informāciju un rādot sabiedrībai labās prakses piemērus, pamazām tiek kliedēti aizspriedumi par ārpusģimenes aprūpes sistēmas bērniem.

Projekta ietvaros 2020. gada decembrī VSAC “Latgale” filiāļu “Krastiņi” un “Kalupe” darbiniekiem tika organizētas apmācības par pilngadīgu personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Četru dienu online apmācībās piedalījās 25 sociālās aprūpes centru speciālisti, kuri pozitīvi novērtēja pasākumu norisi.

Arī šogad kopā ar sadarbības partneriem mēs turpinām iesākto darbu, lai SBSP dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem un bērnu vecākiem kļūtu vēl pieejamāki.

DI projekts tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un SBSP pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām un valsts sociālās aprūpes centru “Latgale”.

Latvijā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv

Click to listen highlighted text!