Turpinās ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

28.07.2021

ES jaunumi

2017. gada 15. septembrī Rēzeknes novada pašvaldība parakstīja līgumu par sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ESF  projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā. Izglītības iestāžu iesaistīšanās projektā ir notikusi pakāpeniski: 2017./2018.m.g iesaistījās Dricānu vidusskola un Nautrēnu vidusskola, 2018./2019.m.g. pievienojās Kaunatas vidusskola, Tiskādu vidusskola un Verēmu pamatskola, 2019./2020. mācību gadā dalību uzsāka Feimaņu, Rēznas, Jaunstrūžānu, Gaigalavas pamatskola, Maltas vidusskola, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola, 2020./2021. m.g. pievienojās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola.

Katram skolēnam, balstoties uz skolēna vajadzībām, semestra sākumā tiek izveidots individuālais atbalsta plāns. 2020./2021.mācību gadā 2. semestrī 12 Rēzeknes novada pašvaldības skolās tika īstenoti 181 individuālie atbalsta plāni.  Plānā tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi šo risku mazināšanai. Galvenais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir grūtības mācību satura apguvē, iekavēta mācību satura apguve, zemi mācību sasniegumi un valodas barjera.  

2020./2021.mācību gadā 2.semestrī skolēni saņēma individuālas konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, Krievu valodā, bioloģijā un citos mācību priekšmetos. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedza skolēniem atbalstu gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē. Mācību un konsultāciju process 2. semestrī tika īstenots attālināti izmantojot elektroniskos saziņas kanālus:  E-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c., Lielākās grūtības radīja attālinātajā darbā skolēniem nepietiekamas IT prasmes un resursi, piemēram, vājš interneta pārklājums vai vispār kādu brīdi nav bijis interneta. Dažos gadījumos skolēni izvairījās no attālinātām konsultācijām, aizbildinoties, ka ir noguruši. Savukārt no 8. februāra, iepriekš vienojoties, konsultācijas varēja notikt arī klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus un nepārsniedzot 10 h nedēļā vienam pedagogam.

Taču ārkārtējās situācija laikā īpaši nozīmīgs bija sociālais un emocionālais atbalsts – nereti skolēni ir nomākti gan par mācību procesu, gan par to, ka ir ierobežota saziņa ar vienaudžiem, skolēniem trūkst motivācijas un pašvadītas mācīšanās prasmes, grūtības pierast pie dienas režīma, nedēļas plānojuma u.c.  Līdz ar to, projekta ietvaros skolēni saņēma atbalstu no skolas psihologa un konsultatīvo atbalstu no pedagoga.

Vairāk par projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" iespējams uzzināt www.pumpurs.lv.

Sagatavoja “Pumpurs” projekta koordinatore

Lilija Šodnaka

 

 

Click to listen highlighted text!