Viļānu pilsētā norisinājās iedzīvotāju kopsapulce

12.10.2023

Pagastu ziņas

2023. gada 11. oktobrī Viļānu kultūras namā norisinājās Viļānu apvienības iedzīvotāju kopsapulce. Tikties ar vietējiem iedzīvotājiem bija ieradušies Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Viļānu apvienības pārvaldes vadītājs Ivars Ikaunieks un vadītāja vietnieks Rūdolfs Kroičs. Tāpat, lai pārrunātu par aktualitātēm sociālajā jomā bija ieradusies Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale.  

Kopsapulces laikā Viļānu apvienības pārvaldes vadītājs Ivars Ikaunieks iepazīstināja iedzīvotājus ar paveiktajiem saimnieciskajiem darbiem apvienībā 2023. gadā. Tika pastāstīts arī par projektiem, kas šobrīd tiek realizēti, piemēram, gājēju ietves apgaismojuma izbūve Viļānu pilsētā starp Mehanizatioru un Nākotnes ielu. Dotajā brīdī notiek būvniecības process. Jānorāda, ka apvienībā šobrīd tiek realizēti vairāki būvniecības projekti, kā arī tiek veikti remotdarbi.

Sapulcē tika ieskicēti arī projekti, ko plāno realizēt nākošajā gadā, piemēram, apvienības vadītājs norādīja, ka ir plānots veikt grīdas rekonstrukciju Lakstīgalus salas un Dekšāres pagasta estrādēm, Viļānu PII Raiņa ielā 35A ēkas iekštelpu rekonstrukcija tehniskā projeta izstrāde sociālo pakalpojumu centra izveidei.

Viļānu apvienības pārvaldes vadība ir apkopojusi iedzīvotāju konsultatīvo padomju priekšlikumus par labiekārtošanas darbiem, kuri būtu jāveic. Arī tagad apvienība iesaistās iedzīvotāju konsultatīvo padomju ideju realizēšanā, piemēram, Dekšāres pagastā ir uzstādīti soliņi “Aizved mani”.

Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale vēlreiz aktualizēja informāciju par projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā”. Dienesta vadītāja pastāstīja vairāk  par projekta mērķgrupu, kas ir vietējie apvienības iedzīvotāji. Projekta rezultātā tiks izbūvētas divas jaunbūves un nodrošināti sekojoši pakalpojumi mērķa grupai:

1) Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem – Liepu ielā 2B, Viļāni, Rēzeknes nov., tiks jaunbūvēta viena stāva dzīvokļu māja (16 vietas), būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko bāzi atbilstoši mērķa grupas vajadzībām.

2) Dienas aprūpes centra (13 vietas) un  specializēto darbnīcu (10 vietas) izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem – Liepu iela 2B, Viļāni, Rēzeknes nov., tiks jaunbūvēta viena stāva ēka, notiks būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko bāzi atbilstoši mērķa grupas vajadzībām.

Iedzīvotāji arī paši labprāt iesaistījās diskusijā ar pašvaldības pārstāvjiem, uzdodot sev interesējošos jautājumus. Tika pārrunāts par pašvaldības polcijas darbu, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, tāpat arī par saimnieciskajiem jautājumiem, Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizāciju (informēts jau iepriekš) un drošību uz ielām vakara stundās. Tika aktualizēta arī informācija par pašvaldības atbalstu NVO biedrību aktivitātēm.

Sapulces noslēgumā Viļānu pilsētas iedzīvotāji tika aicināti arī apmeklēt iedzīvotāju konsultatīvās padomes sapulces, kas notiek katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 17.30. Papildu informāciju par sapulcēm var iegūt pie Viļānu pilsētas konsultatīvās padomes priekšsēdētājas Vija Pizičas e-pasts: v.pizica@gmail.com.

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!