Aktuāla informācija — cūku audzētājiem un medniekiem

Publicēts 28.08.2014

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.621 „Noteikumi par biodrošības
pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” http://likumi.lv/doc.php?id=259877
un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Latvijas cūku audzētāju asociācijas
izstrādātajām vadlīnijām mājas cūku turētājiem, kuri savā novietnē tur un audzē mājas
cūkas pašpatēriņam un kuru novietnēs nobarojamo cūku skaits nepārsniedz 10, jāievēro sekojoši biodrošības pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos savā saimniecībā:

 cūkas nedrīkst turēt āra aplokos; ir jānovērš to kontaktu ar savvaļas un
klaiņojošiem dzīvniekiem;

 pie ieejas kūtī vai novietnē jābūt novietotiem dezinfekcijas paklājiem;

 cūku novietnē vai cūku kūtī drīkst iet tikai cūku īpašnieks vai persona, kura kopj cūkas;

 personai, kura veic dzīvnieku kopšanu, jābūt maiņas apģērbam – atsevišķām drēbēm, kuras uzvelk pirms iešanas kūtī un kuras pēc dzīvnieku kopšanas tiek pārvilktas;

 cūkām aizliegts izbarot ēdināšanas uzņēmuma atlikumus, kā arī pārtikas
atkritumus, kas satur meža vai mājas cūku gaļu un to subproduktus.

Lai pasargātu savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli
samazinātu infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā jāievēro sekojošais:

 neizbarot mājas cūkām svaigo zāli, zaļo masu, arī pagalmos pļauto zāli,
termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu
mežam vai ir iespējams, ka lauku, no kura pļaujot zāli, ir apmeklējušas meža
cūkas;

 pakaišiem lietot materiālu, kas nevar nonākt vai nav bijis saskarē ar mežacūkām;

 cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam, informējot par to veterinārārstu!

PVD aicina sekot līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informēt veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!

Dzīvnieku īpašniekam, lai pasargātu savus dzīvniekus no iespējamām saslimšanām,
novietne jāuztur tīra un nepieciešamības gadījumā jāveic novietnes dezinfekcija,
dezinsekcija un deratizācija. Mājas cūku turētājs iegādājas un nodrošina
nepieciešamos līdzekļus minēto pasākumu veikšanai.

Par biodrošības pasākumu ieviešanu atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, par
to nodrošināšanu pārbaudes laikā pārliecināsies Pārtikas un veterināro dienesta (PVD)
inspektori.

PVD atgādina mājas cūku turētājiem, ka dzīvniekiem jābūt reģistrētiem
Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē! Dzīvnieku saslimšanas gadījumā tas
atvieglos slimības uzraudzību un kompensācijas saņemšanu!

 

Meža cūku blakus produktu konteineru pieņemšanas vietas

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0