Kaunatas vidusskola uzsāk darbību pedagogu starptautiskajos tālākizglītības kursos projekta Erasmus + ietvaros

Publicēts 11.10.2016

Šajā mācību gadā Kaunatas vidusskolas skolotāji uzsākuši projekta “Erasmus +” Nr. 2016-1-LV01-KA101-022510 pedagogu individuālo mācību mobilitāšu programmas īstenošanu, kuras ietvaros paredzēta piecu Kaunatas vidusskolas skolotāju profesionālā pilnveide starptautiskajos tālākizglītības kursos ES valstīs.

2016. gada februāra mēnesī Kaunatas vidusskolas administrācija – Skaidrīte Ūzuliņa un Anita Klismete, izstrādāja un iesniedza projektu “Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana” Valsts izglītības attīstības aģentūrā “Erasmus +” programmas pedagogu individuālo mobilitāšu apakšprogrammā. Projektu konkursā piedalījās daudzas Latvijas izglītības iestādes. Kopumā tika iesniegti 72 projekti, bet atbalstu saņēma 48 no iesniegtajiem projektiem. Pozitīvu vērtējumu un atbalstu guva arī Kaunatas vidusskolas izstrādātais projekts. Projekta ietvaros paredzēti piecu Kaunatas vidusskolas skolotāju dalība starptautiskajos tālākizglītības kursos Spānijā, Kiprā, Slovēnijā. Katrs no skolotājiem nedēļas garumā pilnveidos savu pedagoģisko meistarību īpaši plānotos tālākizglītības kursos.

Septembra mēnesī skolotāja Evita Kairiša nedēļas garumā apgūs tālākizglītības kursu “Train the inspiring teacher-permission to be yourself” programmu Kiprā. Kursu programmā skolotāja apgūs pašpārliecināšanas prasmes, iepazīs, kā attīstīt saskarsmes prasmes, kā arī mācīsies, kā veidot un saņemt atgriezenisko saikni.

Oktobra mēnesī Skolotāja Marina Ameļčenkova apgūs tālākizglītības kursu programmu “Structured Educational Visit to Schools” Spānijā, kuru ietvaros skolotājai būs iespēja iepazīties ar Spānijas izglītības sistēmu, apmeklēt Spānijas izglītības iestādes un iepazīties ar to darbību, vērot inovatīvas mācību metodes.

Novembra mēnesī skolotāja Līga Uzulnīce apgūs tālākizglītības kursu programmu “Teaching entrepreneurship” Slovēnijā. Skolotāja gūs pieredzi uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā un biznesa modelēšanā, iesaistoties interaktīvajās nodarbībās, situāciju analīzē, pieredzes apmaiņas diskusijās utt.

Skolotāja Ināra Paramonova apgūs tālākizglītības kursus “Selflearning Strategies” Kiprā. Kursu laikā skolotāja uzlabos angļu valodas zināšanas un gūs iemaņas, kā efektīvāk apgūt svešvalodas, izmantojot savu potenciālu, intereses un talantus.

Kaunatas vidusskolas direktore, Skaidrīte Ūzuliņa apmeklēs kursu “Intelligent Leadership – use Enneagram to bring out the best in yourself and others” programmu Kiprā. Kursu programmā iekļautas sekojošas tēmas – iedvesmojoša līdera prasmju attīstīšana; iecietības, tolerances un empātijas izkopšanas iespējas; stresnoturība; triju galveno intelekta dimensiju analīze – instinkts, emocijas un domāšana.

Pēc katras mācību mobilitātes tiks organizēti semināri skolas, novada un valsts līmeņos. Visu ieplānoto mobilitāšu īstenošanas noslēgumā tiek plānots organizēt apkopojošu semināru Kaunatas vidusskolas un Rēzeknes novada skolotājiem. Kaunatas vidusskolas skolotāji piedāvās apkopojošus pieredzes seminārus visiem interesentiem. 5. oktobrī Kaunatas vidusskolā ir ieplānots pirmais pieredzes apmaiņas seminārs Preiļu 1. pamatskolas pedagogiem, kura laikā gūtajā pieredzē dalīsies skolotāja Evita Kairiša.

Izglītības kvalitāte ir galvenais mērķis Eiropas izglītības attīstībā. Tā ir viena no prioritātēm visiem izglītības politikas veidotājiem. Ilgtspējīgas skolas attīstības pamatā ir izglītības kvalitātes nodrošināšana un skolēnu sagatavošana turpmākajai dzīvei konkurences un tirgus apstākļos. Pedagoģiskā personāla mobilitātes ir viens no stūrakmeņiem mācīšanas, saskarsmes, radošo kompetenču attīstīšanai. Sadarbojoties ar citu valstu kolēģiem, skolotāji mācīsies novērtēt savas kompetences, kā arī iegūs jaunas ierosmes turpmākajam darbam. Dalība projektā veicinās izpratni par Eiropas dimensiju izglītībā, it īpaši radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšanas kontekstā. Turklāt šie divi virzieni cieši saistīti ar Kaunatas vidusskolas attīstības plānu un Rēzeknes novada attīstības stratēģiju, kuras pamatā ir uzņēmējdarbības veicināšana, it īpaši jauniešu vidū. Projekta papildus ieguvums – individuālo mācību mobilitāšu laikā izveidojušies kontakti sekmēs jaunu sadarbības iespēju veidošanos un tālāku skolas attīstību starptautiskās sadarbības jomā.

 

Skaidrīte Ūzuliņa

Foto: Vladimirs Likovs

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0