Tiek izsludināts projektu konkurss uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Publicēts 27.09.2017

Kopš 2015. gada nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (turpmāk LEARN) īsteno dažādus uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, tai skaitā organizē projektu konkursu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai. Līdz šim ir notikušas divas konkursa kārtas – 2015. gadā tika iesniegti 64 pieteikumi, no kuriem atbalsts tika piešķirts 13 projektiem, savukārt, 2016. gadā no saņemtajiem 27 projektu pieteikumiem finansējumu saņēma 11 pretendenti.

Šogad projektu konkursa „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” izsludināšana aizkavējusies, jo konkursa nolikums tika pielāgots prasībām, ko paredz publiskā finansējuma piešķiršanas nosacījumi, kas saderīgi ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, un attiecīgi saskaņots Latvijas Republikas Finanšu ministrijā. Tomēr, kaut arī gads jau tuvojas noslēgumam, projektu konkurss tiek izsludināts.

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: 01.11.2017. – 30.11.2017. Kopējais pieejamais finansējums: 25 000,00 EUR

Mērķi:

 • Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu lauku uzņēmējdarbības attīstības projektu īstenošanu Rēzeknes novadā.
 • Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā.
 • Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Atbalsta pretendenti: 

 • Fiziskas personas, kuras: 
 • uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl nav noslēgts finanšu gads un kuru neto apgrozījums pēdējo 6 sešu mēnešu laikā nepārsniedz EUR 3 500,00
 • veic saimniecisko darbību un kuru neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 7 000,00

 Juridiskas personas, kuras:

 • plāno veikt saimniecisko darbību
 • uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl nav noslēgts finanšu gads un kuru neto apgrozījums pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz EUR 7 500.00
 • veic saimniecisko darbību un kuru neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 15 000,00

 Atbalstāmās izmaksas:

 • inventāra, iekārtu iegāde, ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot mopēdi, motocikli, tricikli, kvadricikli, vieglās un kravas automašīnas, autobusi),), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums,
 • inventāra, iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksas,
 • specifiskas datorprogrammatūras iegāde,
 • biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās attiecināmās summas, izņemot gadījumus, kad datortehnika nepieciešama ražošanas procesa nodrošināšanai,
 • mārketinga materiālu sagatavošanas izmaksas,
 • būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu remontdarbiem,
 • PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Nodibinājuma LEARN līdzfinansējuma maksimālais apmērs:

 • nav lielāks par 3000.00 eiro un nepārsniedz 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām,
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (izņemot graudkopības un piensaimniecības kooperatīvus ) nav lielāks par 10 000.00 eiro un nepārsniedz 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums: nav mazāks kā 10 % no projekta kopējās attiecināmās summas.

SVARĪGI!

2017. gada 12. oktobrī Rēzeknes novada pašvaldības ēkā (Atbrīvošanas alejā 95A, lielajā zālē) pl.10:00 notiks seminārs, kurā tiks sniegta plašāka informācija un skaidrojumi par projekta pieteikuma sagatavošanu.

Semināram jāpiesakās, zvanot 26543286 vai rakstot uz e-pastu: learn@rezeknesnovads.lv

Konsultācijas var saņemt pie nodibinājuma LEARN vecākās konsultantes Dainas Butleres, tiekoties personīgi nodibinājuma LEARN telpās Atbrīvošanas alejā 95C, Rēzeknē (ieeja no pagalma puses), pieņemšanas laiki: otrdienās un ceturtdienās pl.9:00 – pl. 12:00 vai vizītes laiku iepriekš saskaņojot, zvanot pa tālruni 26543286, rakstot uz e-pastu: learn@rezeknesnovads.lv.

Saistošie dokumenti:
Pieteikuma veidlapa

Daina Butlere, 
Nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” vecākā konsultante
mob. +371 26543286
learn@rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0