Tradicionālā pedagogu pavasara tikšanās Tiskādu vidusskolā

Publicēts 05.04.2019

Lai veicinātu pedagogu pieredzes apmaiņu, pavasara brīvdienu Metodiskā diena Rēzeknes novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem notika Tiskādu vidusskolā. Pasākumā piedalījās 62 novada skolu pedagogi.

Metodiskās dienas pasākumu atklāja Rēzeknes novada izglītības pārvaldes pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības speciāliste Elita Opincāne, taču turpinājumā sekoja skolas direktores Olgas Misevičas prezentācija par Tiskādu vidusskolu, skolotāju kolektīva dziesma un izaugsmes treneres Dainas Kriviņas nodarbība “Pārmaiņu skolotājs = Laimīgs skolotājs! Iekšējā motivācija mainīties līdzi laikam.”

Pasākums turpinājās pieredzes apmaiņas nodarbībās. Sākumskolas skolotāji piedalījās 2 nodarbībās. Nodarbībā “Radošās idejas un labās prakses piemēri sākumskolā” skolotājiem tika piedāvāta prezentācija par Tiskādu vidusskolas sākumskolas skolēnu mācību ekskursijām un pārgājieniem. Pēc prezentācijas skolotāji tika iepazīstināti ar skolotāju pašizgatavotiem mācību materiāliem stundām, praktiski izmēģināja dažas spēles. Radošajā nodarbības daļā katrs skolotājs izveidoja savu saulīti, izmantojot kartonu, šķēres un dzijas kamoliņu, paņemot to līdzi kopā ar radošām idejām darbam.

Nodarbībā “Skolotāju un dažāda vecuma skolēnu savstarpējās sadarbības iespējas ārpusklases pasākumā” Tiskādu vidusskolas Kruķu sākumskolas skolotāji iepazīstināja dalībniekus ar pasākuma “Pētnieku nakts” organizēšanu un norisi, veicot atsevišķu aktivitāšu demonstrēšanu dalībnieku izpratnei par pasākuma norisi un tajā iekļautajām aktivitātēm.

Nodarbības “Skolas un ģimenes sadarbības veidošana bērnu atbalstam mācību un audzināšanas procesā” pirmajā daļā tika apkopota informācija par pasākumiem, kurus organizē skola un paši bērni, kā arī par to, kā skolas darbā tiek iesaistīti skolēnu vecāki. Turpinājumā tika stāstīts par bērnu agresivitāti un tās cēloņiem, izmantojot prezentāciju un lomu spēles. Nodarbības dalībnieki ieguva jaunas atziņas un idejas bērnu audzināšanā.

Nodarbības “Mērķtiecīga starppriekšmetu pedagogu sadarbība prasmju attīstīšanā skolēniem mācību stundās” sākumā visi dalībnieki kuģa komandas pavadījumā devās uz zemūdens valstību, kur viņus sagaidīja gan Neptūns, gan jūras dzelmes iemītnieki. Pedagogi visi kopā minēja nodarbības tēmu, veica kustības uzdevumus un saņēma dāvanas no Jūras valdnieka. Lai atgrieztos uz sauszemes, dalībniekiem bija jāveic uzdevumi trijās darbnīcās. Fizikas darbnīcā skolotāji veica pētījumus, pierādīja savas hipotēzes un formulēja secinājumus. Literatūras darbnīcā pedagogi veidoja “dimanta” dzejoļus par ūdeni no fizikas, ķīmijas, literatūras un ģeogrāfijas viedokļa. Angļu valodas darbnīcā skolotāji veica uzdevumu, pielietojot matemātikas un bioloģijas zināšanas un prasmes.

Metodiskās dienas noslēgumā tika veikts pasākuma izvērtējums. Novada skolotāji atzina, ka Metodiskā diena noritēja pozitīvā, atbrīvotā gaisotnē, tika gūtas jaunas idejas darbam.

Paldies visiem par kopā būšanu Tiskādu vidusskolā! Rudenī tiksimies Verēmu pamatskolā!

Direktores vietniece mācību darbā Jeļena Bažanova

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0