Aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru

19.04.2024

Iedzīvotājiem

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklāto konkursu uz Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora amatu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora amatu. Konkursa Nolikums ir atrodams Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv 

Izpilddirektora amata kandidātam jāatbilst šādām galvenajām prasībām:

 1. atbilstība  Pašvaldību likuma  21.panta ceturtās daļas prasībām,
 2. augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, vēlams maģistra grāds, periodiska zināšanu papildināšana amata atbildības jomās,
 3. vismaz 3 (trīs) gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā, pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību,
 4. orientācija uz attīstību, spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemties atbildību,
 5. prasme plānot, vadīt un organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu pašvaldības mērķu sasniegšanu,
 6. labas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes,
 7. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāpiemīt radošai un elastīgai domāšanai, iniciatīvai, jābūt augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei,
 8. sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā, spēja uztvert un analizēt liela apjoma informāciju dažādās pašvaldībai noteiktās jomās,
 9. vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes, tai skaita pašvaldības darbības principiem un ar pašvaldības darbību saistītu tiesību aktu pārzināšana,
 10. vēlama pieredze un izpratne par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību,
 11. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām,
 12. angļu valodas un/vai citas ES oficiālās valodas prasme profesionālai darbībai nepieciešamajā apjomā tiks uzskatīta par priekšrocību,
 13. teicamas datorprasmes (MS Office, e-pasts, darbam nepieciešamās IT sistēmas, interneta pārlūkprogrammas),
 14. nevainojama reputācija,
 15. nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Izpilddirektora amatam noteiktie galvenie darba pienākumi:

 1. pilda Pašvaldības likumā izpilddirektoram noteiktos pienākumus,
 2. nodrošina domes lēmumu izpildi,
 3. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un citu institūciju, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu,
 4. ir tiesīgs apturēt un atcelt pašvaldības iestāžu vadītāju nelikumīgus un nelietderīgus lēmumus, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi,
 5. pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, kā arī veic tiesiskus darījumus,
 6. saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu veic kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība,
 7. organizē pašvaldības gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un gada publiskā pārskata sagatavošanu,
 8. atbilstoši kompetencei pieņem pārvaldes lēmumus un kontrolē pašvaldības dibināto iestāžu pieņemto pārvaldes lēmumu tiesiskumu,
 9. organizē pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi, kā arī uzrauga un pilnveido to,
 10. sniedz pārskatu par savu darbību pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

Izpilddirektora pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā – 3115,00 EUR, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 9. maija plkst .14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv, vai Rēzeknes novada pašvaldības e-adresi šādus dokumentus:

 1. motivētu pieteikuma vēstuli ar praktiskās pieredzes aprakstu attiecībā uz amatam noteiktajām atbildības jomām,
 2. profesionālās darbības aprakstu (CV), t.sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz trīs), no kurām komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem 5 (pieciem) gadiem un pievienotu vismaz vienu rakstisku atsauksmi,
 3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus - Akadēmiskās informācijas centra izziņu par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam,
 4. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis - C līmeņa 2. pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā),
 5. amata kandidāts pieteikumam papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās (nav obligāta prasība),
 6. apliecinājums par atbilstību Pašvaldības likuma 21.panta ceturtās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai (1.pielikums),
 7. B kategorijas autovadītāja apliecības kopija,
 8. ir jāiesniedz un jāprezentē (~ 5 min.) stratēģiskais redzējums par Rēzeknes novada pašvaldības darbības prioritātēm, attīstību un izpilddirektora lomu pašvaldības darba organizēšanā.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākā juriste Silvija Kipļuka, 64607202, Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka, 64607200.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

 1. Konkursa pirmajā kārtā tiek izvērtēti amata kandidātu iesniegtie dokumenti un uz Konkursa otro kārtu tiek uzaicināti amata kandidāti, kas ir iesnieguši visus Nolikuma 8.punktā norādītos attiecināmos dokumentus un atbilst Nolikuma 6.punktā izvirzītajām prasībām,
 2. Konkursa otrā kārta sastāv no Konkursa pirmajā kārtā atlasīto amata kandidātu zināšanu pārbaudes un Nolikuma 8.7.apakšpunktā norādītā stratēģiskā redzējuma prezentācijas – pēc prezentācijas amata kandidātiem var tikt uzdoti jautājumi, lai papildus noskaidrotu amata kandidāta piemērotību izpilddirektora amatam.

Par amata konkursa rezultātiem amata kandidāti tiek informēti ar e-pasta starpniecību trīs darba dienu laikā pēc amata kandidātu izvērtēšanas procedūras beigām.

Click to listen highlighted text!