Aktualizēts Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Investīciju plāns

Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas sēdē 2021. gada 5.augustā tika pieņemts lēmums Par Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu (protokols Nr. 6, 2.§).

Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments septiņu gadu laika posmam. Šis dokuments nodrošina līdzsvarotu Rēzeknes novada teritorijas attīstību ilgtermiņā un kalpo par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei, atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem.

Attīstības programma sastāv no piecām daļām:

  1. Pašreizējās situācijas raksturojuma,
  2. Stratēģiskās daļas,
  3. Rīcību plāna,
  4. Investīciju plāna,
  5. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas.

Lai sasniegtu Stratēģiskajā daļā noteiktos vidēja termiņa uzstādījumus un īstenotu Rīcības plānā iekļautās aktivitātes, kā arī lai sasniegtu plānotos rezultātus, Investīciju plānā tiek ietverti ieguldījumi, kuri nepieciešami pašvaldībai laika posmā no 2019. gada līdz 2021. gadam. Investīciju plāns ir veidots triju gadu laika posmam.

Investīciju plānu ik gadus aktualizē un tajā iekļautos projektus apstiprina pašvaldība, ņemot vērā izpildes progresu, pieejamās programmas un pašvaldības budžeta iespējas, nemainot attīstības programmas stratēģisko daļu.

Investīciju plānā tiek iekļautas arī projektu idejas, par kuru realizācijas iespējām tiks lemts, atkarībā no pieejamā finansējuma.

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Inga Kruste

Click to listen highlighted text!