Apstiprināti saistošie noteikumi par sociālās palīdzības un materiālajiem pabalstiem Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada domes sēdē 2. decembrī tika apstiprināti divi jauni saistošie noteikumi (SN): “Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novada pašvaldībā” (visi 15 klātesošie deputāti balsoja “par”), kā arī SN “Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem” (12 deputāti balsoja “par”, trīs klātesošie sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” deputāti Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns un Felicija Leščinska balsoja “pret”). 

Apstiprinātie noteikumi par materiālajiem pabalstiem ir īpaši labvēlīgi jaunajām ģimenēm, jo pabalsts saistībā ar bērna piedzimšanu no 150 Eur palielināsies līdz 720 Eur, ja visa ģimene deklarējusies Rēzeknes novada teritorijā. Tāpat palielināti vairāku citu pabalstu apjomi, kā arī līdz ar jauno saistošo noteikumu izdošanu vienādoti pabalstu veidi un izmaksas apjomi starp bijušo Viļānu un Rēzeknes novadu, piemēram, klāt nācis pabalsts bērna ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei, pabalsts pilngadīgas personas aizgādnim, savukārt pabalsts veselības aprūpei turpmāk būs pieejams plašākam iedzīvotāju lokam.  

“Ja līdz šim bija vieni saistošie noteikumi, kas apvienoja visus sociālās palīdzības veidus, tad turpmāk, kā paredz likumdošana, SN ir sadalīti divās daļās,” paskaidroja Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale. “Vieni atsevišķi noteikumi apraksta obligātos valstī noteiktos pabalstus konkrētām iedzīvotāju grupām, savukārt otri SN regulē pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, lai dažādās dzīves situācijās materiāli atbalstītu Rēzeknes novadā deklarētos iedzīvotājus, neatkarīgi no personas materiālā stāvokļa.” 

Turpinājumā plašāk izskaidrosim katru pabalsta veidu un izmaiņas jaunajos SN.

Saistošie noteikumi “Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novada pašvaldībā”


Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

Maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis ir noformulēts ārējā normatīvā, kur ir noteikta augšējā un apakšējā robeža, kas ļauj pašvaldībai izvērtēt un šajā robežu diapozonā noteikt savu maznodrošinātas personas ienākumu slieksni. Rēzeknes novada pašvaldībā mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai (vai vienīgajai) personai mājsaimniecībā ir 327 Eur, katrai nākamajai personai - 229 Eur.

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

 Aprēķinot GMI pabalstu, pašvaldība balstās uz Ministru kabineta noteikumiem. No 2021. gada 1. janvāra mainījās GMI līmenis - ja iepriekš tie bija 63 Eur vienai personai, tad no šī gada tie ir 109 Eur pirmajai personai mājsaimniecībā un 79 Eur katrai nākamajai personai mājsaimniecībā. Līdz ar to 2021. gada budžetā GMI pabalsta pieaugums pašvaldībai izmaksāja papildu 220 tūkstošus Eur, kas ir būtisks slogs pašvaldības budžetam.

Mājokļa pabalsts

 Arī mājokļa pabalstu regulē ārējais normatīvais regulējums - MK noteikumi un Sociālās palīdzības likums. Mājokļa pabalsts paredzēts dzīvojamās telpas īres, apsaimniekošanas maksas vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai. Aprēķinot pabalstu, lielāks koeficients - 1,5 - tiek piemērots mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, vai mājsaimniecībā ir nepilngadīgi bērni. Kā paskaidroja Sociālais dienests, šobrīd ir grūti aprēķināt provizoriskos skaitļus, cik liels varētu būt mājokļa pabalsts, jo jaunais regulējums stājās spēkā tikai ar 2021. gada 1. jūliju, bet pirmie apkures rēķini vēl tikai ienāk. Pērn mājokļa pabalstam tika iztērēti 172 tūkstoši Eur, savukārt šogad līdz oktobra beigām izmaksāti nepilni 108 tūkstoši Eur. Pagaidām par 64 tūkstošiem Eur mazāk nekā pērn, taču priekšā vēl divi apkures mēneši. 

Pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai  

Trūcīgām un maznodrošinātām personām pienākas pabalsts izdevumu apmaksai, kas saistīti ar veselības aprūpi, tostarp zobārstniecības pakalpojumiem, kā arī medicīnas preču iegādei. Pabalsta apmērs kalendāra gada laikā ir līdz 120 Eur vienai personai, nepārsniedzot 480 Eur visai mājsaimniecībai. 

Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs  

Iepriekšējos saistošajos noteikumos bija atrunātas iedzīvotāju grupas, kas var saņemt šo pabalstu, taču, kā zināms, jau vairākus gadus visiem Rēzeknes novada skolēniem pamatizglītības posmā tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana, tāpēc sanāca tā, ka, piemēram, daudzbērnu ģimenei, kas nav sociālā dienesta klients, bija jānāk un jāraksta iesniegums par bezmaksas ēdināšanu, tikmēr pārējie to saņēma “pēc fakta”, bez iesnieguma rakstīšanas. Jaunajos noteikumos pabalsts skolēnu ēdināšanai ir attiecināms tikai uz tiem bērniem, kas ir deklarēti Rēzeknes novada teritorijā, bet mācās citas pašvaldības skolās. Tātad turpmāk pabalsts ēdināšanai līdz 3 Eur dienā paredzēts bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestādes ārpus novada pašvaldības teritorijas, un ja tajās netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. 

Pabalsts krīzes situācijā  

Pabalsts krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai. Pabalsta apmērs ir līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram. 

Saistošie noteikumi “Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem”  

Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai

Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir personām, kurām pašvaldības Sociālais dienests objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu, piemēram, persona ar garīga rakstura traucējumiem jūtas droši tikai ar kādu konkrētu cilvēku, kam uztic veikt aprūpi. Pabalsta apmērs ir 48 Eur mēnesī par aprūpi 1. līmenim un 72 Eur mēnesī par aprūpi 2. līmenim. Pabalsts ir balstīts uz minimālo stundas tarifa likmi. Šis pabalsts līdz šim bijis gan Rēzeknes, gan Viļānu novadā. Šobrīd šādu pabalstu Rēzeknes novadā saņem divas personas.

Pabalsts bērna ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

 Pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu līdz 18 gadiem ar invaliditāti jeb smagiem funkcionāliem traucējumiem. Pabalstu piešķir pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinuma par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pabalsta apmērs ir 50 Eur mēnesī. Iepriekš šis pabalsts ir bijis Viļānu novadā, taču arī Rēzeknes novadā ir cilvēki, kam pienāktos šāds atbalsts. Tie ir bērni, kuriem nepieciešama īpaša kopšana un kurus nevar atstāt bez uzraudzības ne mirkli, tāpēc šo pabalstu var izmantot, ja, piemēram, vecākiem ir nepieciešama prombūtne, lai paši saņemtu veselības aprūpi. 2021. gada pirmajos desmit mēnešos bijušajā Viļānu novadā šādos pabalstos izmaksāti 2000 Eur. Pēc Sociālā dienesta aplēsēm, Rēzeknes novadā ir seši bērni, kuriem pienāktos šāds pabalsts. 

Pabalsts aizgādnim

 Pabalsts aizgādnim pilngadīgai personai, kam ar tiesas nolēmumu noteikta pagaidu aizgādnība vai kuram tiesa ierobežojusi rīcībspēju un Rēzeknes novada bāriņtiesa ir iecēlusi aizgādni. Ja aizbildnim, kas ņem aizbildniecībā bērnus, valsts maksā, tad pilngadīga, rīcībnespējīga cilvēka aizgādnim no valsts nekas netiek maksāts. Tie ir tikai pienākumi, bet tam nav nekāda materiāla seguma. Lai būtu kaut neliela finansiāla motivācija tuvākam vai tālākam radiniekam uzņemties aizgādņa pienākumu, tiek noteikts šāds pabalsts. Pabalsts pienākas par Rēzeknes novadā deklarētiem iedzīvotājiem, un tā apmērs par vienu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu ir 30 Eur mēnesī, ja aizgādnībā esošā persona dzīvo ārpus ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes, kā arī 50 Eur gadā, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē. Līdz šim šāds pabalsts bijis Viļānu novadā, kur šī gada 10 mēnešos aizgādņiem tika izmaksāti 900 Eur. Provizoriski Rēzeknes novadā ir trīs pilngadīgi cilvēki, kam būtu nepieciešama aizgādnība. 

Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai  

Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Rēzeknes pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 30 Eur. Šāds pabalsts iepriekš bija gan Rēzeknes, gan Viļānu novadā. Šogad izmaksāti 140 Eur. 

Pabalsts veselības aprūpei  

Pabalstu veselības aprūpei piešķir:

  • personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra, transporta pakalpojumu kompensācijai - 180 Eur gadā;
  • personām ar diagnozi – onkoloģija (ķīmijterapijas vai staru terapijas) laikā - 150 Eur;
  • vientuļiem pensionāriem, vientuļām personām, kurām noteikta I, II, III grupas invaliditāte par ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāru, ārstniecisko rehabilitāciju, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumu apmaksai reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot 75% no valstī noteiktās minimālās algas;
  • politiski represētām personām, Afganistānas kara veterāniem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 1991. gada barikāžu dalībniekiem - 50 Eur gadā;
  • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm rehabilitācijas pasākumiem bērniem reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot 75% no valstī noteiktās minimālās algas.   

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā 

  • 85 gadu jubilejā - 85 Eur;
  • 90 gadu jubilejā - 90 Eur;
  • 95 gadu jubilejā - 95 Eur;
  • 100 gadu jubilejā - 100 Eur;
  • 105 gadu jubilejā - 105 Eur.

Jaunajos saistošajos noteikumos papildus klāt nācis pabalsts 85 gadu jubilejā. Šogad kopumā pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā saņēma 39 personas, kopumā izmaksāti 3895 Eur.

Apbedīšanas pabalsts

 Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) netiek saņemts likumā noteiktais apbedīšanas pabalsts vai VSAA piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalsta apmēru, un saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, likumīgie apgādnieki nav sasnieguši pilngadību vai likumīgie apgādnieki ir trūcīgas personas. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 430 Eur. Iepriekš pabalsts bija 250 Eur, taču tas ir palielināts, jo reālās cenas ir ievērojami cēlušās un vairs nav samērojamas. Šogad apbedīšanas pabalstos izmaksāti 9099 Eur.  

Palielināts pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 

Līdzšinējo 150 Eur vietā turpmāk pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 720 Eur apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja abi bērna vecāki un bērns kopš dzimšanas brīža ir  deklarējies pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta izmaksa tiek veikta katru mēnesi 40 Eur apmērā līdz bērns sasniedz 1,5 gadu vecumu. Savukārt pabalstu saistībā ar bērna piedzimšanu 360 Eur apmērā par katru jaundzimušo saņems viens no bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta izmaksa tiks veikta katru mēnesi 20 Eur apmērā līdz bērns sasniedz 1,5 gadu vecumu. 

Aptaujājot jaunos vecākus, izskanēja dažādi viedokļi – gan  ka gribētu saņemt visu summu vienā maksājumā, gan arī pa daļām - strādājošas jaunās māmiņas, kas saņem pirmsdzemdību pabalstu un pabalstu pēc bērna piedzimšanas labāk atbalstīja dalītu maksājumu, bet ir daudz vecāku, kas ir bezdarbnieki, tāpēc viņi vairāk priecātos par visu summu uzreiz, lai sagādātu bērnam ratus, gultiņu vai vēl ko nepieciešamu. Par vienreizēju summas izmaksu iestājās arī opozīcijas deputāti no sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa.”

“Tā būs jauna pieeja šim pabalstam,” uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. “Daudz par to diskutējām. Lai gan tas ir liels administratīvais slogs - katru mēnesi sekot līdzi, vai nav mainīta deklarētā dzīvesvieta, kā arī veikt grāmatvedības maksājumu, tomēr pašvaldība ir izvēlējusies šādu pabalsta izmaksas kārtību, jo ģimenēm ir jāsaņem regulārs atbalsts periodā, kad tas ir īpaši nepieciešams ikdienas lietām. Pašvaldība ar nolūku palīdzību sniedz līdz 1.5 gadu vecumam, lai pēc tam - uzsākot gaitas bērnudārzā, pašvaldība savu palīdzību varētu sniegt jau citos veidos.”

Turklāt šādā veidā plānots arī samazināt, tā saukto, pabalstu tūrismu, kad vecāki pārdeklarējas uz kādu pašvaldību tikai pabalsta dēļ, bet uzreiz pēc tam deklarējas atpakaļ patiesajā dzīvesvietā. Īpaši ņemot vērā, ka šī pabalsta summa šobrīd būs lielākā no apkārt esošajām pašvaldībām. 

Jāatzīmē, ka šogad 10 mēnešos Rēzeknes novadā piedzimuši 208 bērni, vadoties pēc šiem skaitļiem arī tiks atvēlēta summa nākamajam gadam.  

Pabalsts pirmklasniekiem  

Pabalsts vispārizglītojošo skolu pirmklasniekiem tiek piešķirts 30 Eur apmērā reizi gadā pirms mācību gada sākuma skolas piederumu komplekta iegādei bez speciāla iesnieguma un neizvērtējot skolēnu vecāku materiālo stāvokli. Skolas piederumu komplekts tiek izsniegts skolēniem, kuri apmeklē Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Šajos SN pabalsta apmērs ir palielināts no 21 Eur uz 30 Eur, jo, kā paskaidroja Sociālais dienests, ņemot vērā cenu kāpumu, pa 21 Eur ir grūti sagatavot pilnvērtīgu dāvanu. Izskanēja priekšlikums pabalstu piešķirt naudā vai dāvanu kartē kādā konkrētā veikalā, taču Sociālais dienests ir izpētījis, ka tik pilnvērtīgu, ergonomiski pareizu  un kvalitatīvu pirmklasnieka “somas saturu” var nodrošināt tikai, ja pērk vairumā, kā tas ir šobrīd. Arī vecākiem ir vieglāk - nevis skriet, meklēt pašiem un pirkt, bet 1. septembrī jau saņemt kā gatavu dāvanu. Neraugoties uz papildu darbu, ko iegulda pašvaldības darbinieki, lai sakomplektētu dāvanas, tomēr pirmklasniekiem tas ir īpašs prieks un gandarījums - Zinību dienā saņemt dāvanu, ko var izpētīt un izmēģināt. Šogad no pašvaldības budžeta tam tika atvēlēti 3633 Eur. 

Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādē  

Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē, ja ģimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo pašvaldībā, tiek piešķirts: 100 % apmērā no ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas daudzbērnu ģimenēm, kā arī audžuģimenēm un ģimenēm ar bērnu aizbildnībā. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu vai uz personas norādīto kredītiestādes kontu, ja nav konkrēta pakalpojuma sniedzēja. Pabalsta apmērs nevar pārsniegt 3 Eur dienā vienam bērnam.  

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai  

Pabalsts paredzēts, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Pabalstu ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kurām noteikts trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi vai ir nepieciešams veicināt sociālās funkcionēšanas spēju un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Pabalsta apmērs ir līdz 200 Eur gadā mājsaimniecībai, nepārsniedzot faktiskos izdevumus. 

Kā uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, daudzi no šiem pabalstiem, kaut vai, piemēram, veselības aprūpei noteiktām kategorijām, nav tik lieli, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atlabšanu, tomēr sniedz reālu atbalstu. “Pabalsts neatrisinās šo cilvēku problēmas un nedzēsīs ciešanas, kas piedzīvotas izsūtījumā Sibīrijā vai Černobiļā, vai Afganistānā. Tā drīzāk ir attieksmes demonstrēšana no pašvaldības, ka mums rūp mūsu iedzīvotāji. Kaut vai salīdzinot ar citām pašvaldībām, kas mums ir apkārt, šie pabalsti gan summas, gan iedzīvotāju loka aptvēruma ziņā ir krietni lielāki, kaut vai salīdzinot ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem - Rēzeknes pilsētu, kur politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem tāda veida pabalsts ir 20 Eur, tikmēr Rēzeknes novadā - 50 Eur.” 

Noteikumi stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Lai saņemtu kādu no pabalstiem, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajam dienestam vai pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums un statusu apliecinošu dokumentu kopijas. Vairāk informācijas Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā - saistošo noteikumu sadaļā. 

 

Madara Bērtiņa, 
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!