Darba devējus aicina sniegt iespēju izglītotam jaunietim iegūt pirmo darba pieredzi

14.10.2014

Valsts dienesti

Lai sekmētu jauniešu integrēšanu darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk jaunu pasākumu Jauniešu garantijas ietvaros - "Pirmā darba pieredze jaunietim". Īstenojot pasākumu, NVA reģistrēti jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nemācās pilna laika studijā, varēs gadu strādāt pie darba devēja, lai iegūtu darba pieredzi.

Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksās dotāciju - 160 euro (jaunietim ar invaliditāti 240 euro), bet otrajā pusgadā – NVA dotācija algai būs 100 euro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti 200 euro). Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai, kas nedrīkstēs būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu.
Kāds darba devējam ieguvums?
1. NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim;
2. Darba vadītājs, kas ar darbā pieņemtajiem jauniešiem saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas;
3. NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);
4. Vienreizēja dotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, ne vairāk kā 50 euro;
5. Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti – NVA segs izdevumus līdz 711 euro.
Kā darba devējam pieteikties pasākumam?
1.solis
Aizpildīt pieteikuma formu un pievienot prasīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazināties ar NVA Rēzeknes filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).
2.solis
Aizpildīto pieteikumu iesniegt vai nosūtīt pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.
3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.
4.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu par darba vietas izveidi.
NVA aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, iesaistīties jauniešu programmā „Pirmā darba pieredze jaunietim”, piedāvāt un veidot darba vietas jauniešiem. Tiesa gan, darba devēji nevarēs jaunieti nodarbināt nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Sīkāku informāciju var saņemt NVA Rēzeknes filiālē Atbrīvošanas alejā 155, 318. Kabinetā vai pa telefonu 64607811.

Click to listen highlighted text!