Publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā

25.01.2022

Sludinājums

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” struktūrvienībā  “Ilzeskalna pagasta pārvalde” ir saņemts daudzīvokļu mājas Liepu ielā 2, Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov., iedzīvotāju iesniegums ar lūgumu nozāģēt pret ēku esošās četras liepas. Koki ir bīstami, jo viena koka stumbrā ir iztrūdējis dobums, visi koki ir daļēji nokaltuši un apdraud iedzīvotājus, kā arī ņemot vērā koku augstumu, atrodas bīstami tuvu ēkām. Bīstamie koki atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr. 7858 005 0391. Iesniegumu parakstījuši seši cilvēki- Liepu ielas 2 iedzīvotāji.

Ir saņemti mutiski iedzīvotāju lūgumi nozāģēt kokus pašvaldības īpašumā esošajās kapsētu teritorijās:

Sološnieku kapi -2 (divas) kļavas, koki ir bīstami, to saknes izceļ kapu kopiņas, kā arī ir daļēji nokaltuši, atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr. 7858 001 0119;

Gailumu kapi – 8 (astoņas) lapegles, koki ir bīstami, jo ir sasvērušies uz vienu pusi, lauztas galotnes, apdraud pieminekļus, atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr. 7858 002 0116.

Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo par ozola un kļavas nozāģēšanu, kuri atrodas uz pašvaldībai piederošā īpašuma “Raivi 3” (zemes vienības ar kadastra Nr. 7858 005 0082), pretī ciemata dīķim. Kļava aizsprosto caurteku, koku zari pārliecas pār ceļa braucamo daļu, tie ir daļēji nokaltuši un apdraud iedzīvotājus un transporta kustību pa valsts nozīmes ceļu V-593.

Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā par koka zāģēšanu vai saglabāšanu. Iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti sākot no 2022. gada 25. janvāra līdz 2022. gada 8. februārim Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” struktūrvienība  “Ilzeskalna pagasta pārvalde” (Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads),  telefons 64644580, vai uz e-pastu: info@ilzeskalns.lv.

Pēc viedokļu apkopošanas, Ilzeskalna pagasta pārvalde rīkosies saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Zemes vienības kadastra apzīmējums Koku sugaKoku stumbra diametrs (cm)Skaits

7858 005 0391
Parastā liepa145; 86; 120; 1694
7858 001 0119Parastā kļava192; 1662
7858 005 0082Parastais ozols;
Parastā kļava
106;
161
2
7858 002 0116Lapegle160; 162; 170; 115; 130; 126; 205; 1448
Kopā:16
Click to listen highlighted text!