Informācija par izstrādes posmā esošo bijušā Viļānu novada teritorijas plānojumu

Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācija 2021. gada 23. septembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par Viļānu novada pašvaldības domes 2018. gada 25. oktobra lēmuma “Par Viļānu novada Teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam izstrādes uzsākšanu” (protok. Nr.13, 26.§) grozīšanu un 2020. gada 29. decembra lēmuma “Par Viļānu novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai” (protok. Nr.17, 1.§) atcelšanu”.

Šī lēmuma ietvaros, tiek noteikts, ka:

  • attīstības plānošanas dokumenta nosaukumu, ņemot vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un valstī īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, nepieciešams mainīt no “Viļānu novada Teritorijas plānojums 2019.-2031. gadam” uz “Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojums”.
  • šā brīža izstrādes stadijā esošie Viļānu novada teritorijas plānojuma materiāli ir nododami publiskai apspriešanai tikai pēc papildinājumu un precizējumu veikšanas.

Par minētā plānošanas dokumenta sabiedrības līdzdalības pasākumiem, t.sk. sabiedriskām apspriedēm un iespēju izteikt priekšlikumus, pašvaldība informēs atsevišķi pirms plānoto pasākumu uzsākšanas un organizēšanas.

Plānošanas dokumenta materiāli pieejami portālā geolatvija.lv

 

Click to listen highlighted text!