Informē par mikroliegumu veidošanu Rāznas nacionālajā parkā

20.04.2015

Vide un tūrisms

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas iniciatīvas 15. aprīlī Dagdas novada Andrupenē un Rēzeknes novada Kaunatā norisinājās informatīvas sanāksmes par mikroliegumu izveidošanu Rāznas nacionālajā parkā.
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija ir saņēmusi 46 pieteikumus mikroliegumu izveidošanai Rāznas Nacionālā parka teritorijā. 12 no tiem paredzēts izveidot valstij piederošās zemēs, privātīpašumā esošajās zemēs – 21, bet vēl 13 mikroliegumi skartu gan valsts, gan privātos īpašumus. No plānotajiem mikroliegumiem 40 mikroliegumu izveidošana paredzēta Rāznas Nacionālā parka dabas parka zonā, 3 dabas lieguma zonā un 3 neitrālajā zonā. Pieteikumi sagatavoti Latvijas Ornitoloģijas biedrības īstenotā projekta “Dzīvotņu aizsardzības nodrošināšana Rāznas Nacionālajā parkā ligzdojošajām īpaši aizsargājamajām putnu sugām” ietvaros. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija saņēmusi zemes īpašnieku iebildumus, tāpēc sanāksme tika organizēta, lai tiktos ar mikroliegumu izveidošanas ierosinātāju, skaidrotu mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas jautājumus, informētu par kompensācijām un meklētu risinājumu.
Uz sanāksmi Andrupenē un Kaunatā kopumā bija ieradušies vairāk nekā 40 zemes īpašnieki, kā arī vietējo pašvaldību, Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības un Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvji un nozares eksperti.
Pasākuma laikā Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize uzsvēra, ka mikroliegumu izveidošanas process nenosaka sabiedriskās apspriešanas rīkošanu, tomēr lēmumu pieņemšanas procesā iestādei ir ārkārtīgi svarīga arī zemes īpašnieku pozīcija. Tāpēc pārvaldes speciālisti nolēmuši organizēt sanāksmes. Sanāksmes ietvaros Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas pārstāvis Guntis Akmentiņš pastāstīja par mikroliegumu izveidošanas procedūru no pieteikuma saņemšanas līdz lēmuma sagatavošanai. Savukārt Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis Andris Avotiņš klātesošajiem pastāstīja par nacionālā parka teritorijā ligzdojošām īpaši aizsargājamām putnu sugām un analizēja to aizsardzības pakāpi esošā aizsardzības režīma kontekstā. Viņš skaidroja, pēc kādiem principiem veikta mikrolieguma teritorijas un buferzonas izvēle, kā arī akcentēja putnu sugu - lietussarga sugu - nozīmi meža ekosistēmā. Avotiņš informēja, ka atbilstoši pietiekumam ir plānots izveidot 4 mikroliegumus mazajam ērglim (Aquila pomarina), 1 - zivjērglim (Pandion haliaetus), 6 - apodziņam (Glaucidium passerinum), 21- baltmugurdzenim (Dendrocopos leucotos), 9 - trīspirkstu dzenim (Picoides tridactylus), 3 - vidējam dzenim (Dendrocopos medius), 1 - vistu vanagam (Accipiter gentilis) un 1 meža balodim (Columba eoenas). Noslēgumā Lauku atbalsta dienesta pārstāvji skaidroja un atbildēja uz jautājumiem par atbalsta maksājumiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu gadījumos.
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas visiem sanāksmju dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos!
Lai turpinātu iesniegto ierosinājumu izvērtēšanu, pārvalde aicina ikvienu zemes īpašnieku, kura īpašumā plānots izveidot mikroliegumu, rakstiski paust argumentētu viedokli, sūtot to uz adresi Zemnieku iela 16a, Rēzekne, LV – 4601 vai uz e-pastu latgale@daba.gov.lv.
Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa
Papildus informācija:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās pārvaldes
Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja
Regīna Indriķe
Mob. tel.: 29139677

Click to listen highlighted text!