Izsludināts atklāto projektu konkurss ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos.”

27.05.2019

Jauniešiem

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir veicināt skolēnu, kuriem ir risks nepabeigt skolu, motivācijas palielināšanu un to aktīvu iesaisti līdzdalības veicināšanā ikdienas dzīvē.
Projektu konkurss tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros, kur viena projekta idejas īstenošanai ir iespējams iegūt 4600 eiro lielu finansējumu.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.
Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, ēdināšanas izdevumu kompensāciju u.c.).
Papildus iepriekš minētajām aktivitātēm, arī jauniešu organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju.
Projektu uzsākšanu ieteicams plānot ne agrāk kā 2019. gada septembrī.
Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”.
Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
Projekta iesniegšanas termiņš – 2019. gada 25. jūnijs, plkst.15.00 Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, 3.kab.
Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 25.07.2019.
Projekta ieviešanas laiks no 3 līdz 18 mēnešiem.
Jaunatnes iniciatīvas projektu nolikums
JIP nolikuma 2-pielikums_Projekta iesniegums
JIP_nolikuma_3-pielikums_Sadarb_partn_apliec
JIP_nolikuma_4-pielikums_Apliecin_par PMP_jauniesiem
JIP nolikuma_5-pielikums_Vertesanas kritēriji
pumpurs1pielikumspasvaldibasPMPsamazinasanai
IZMPiel1_17082018_Vienreiz_maks_metodika_LV
PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2018_Aktualizēts-izdevums
likumi_lv_283625_23.03.2018__lv
PuMPuRS izstrādātie informatīvie materiāli:

  • Ievada video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem: https://youtu.be/RNmRN8oMguY
  • Video projektu iesniedzējiem – “Kas jāņem vērā gatavojot projektu?”

Aivars Mežatučs,
Rēzeknes novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinators,
T. 22013477 e-pasts aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv
logoprojektspumpurs_0
soli-pa-solim-jauniešiemPMP riski

Click to listen highlighted text!