Izstrādāts Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Īstenošanas uzraudzības pārskats par 2019. un 2020.gadu

Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam (https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/attistiba-un-planosana/attistibas-programma-2019-2025-gadam/) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas paredz veicamos pasākumus, uzdevumus un īstenojamos projektus novada ilgtermiņa attīstības stratēģijā noteikto prioritāšu sasniegšanai.

Lai nodrošinātu attīstības programmas uzraudzību un novērtētu novada attīstības progresu, Rēzeknes novada pašvaldība regulāri veic attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskata izstrādi. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskats tiek izstrādāts, iegūstot nepieciešamo informāciju no pieejamajiem statistikas datiem un apkopojot pašvaldībā pieejamo informāciju. Dotais dokuments ir pirmais Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats, kurā apkopota informācija par 2019.gadu un 2020.gadu. 

Pamatojoties uz Rēzeknes novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam noteikto, ziņojumā apkopota informācija atbilstoši ikgadējā uzraudzības pārskata izstrādes principiem. Pārskatu izstrādāja Rēzeknes novada attīstības plānošanas nodaļa sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un speciālistiem.

Komentārus, priekšlikumus un jautājumus lūdzam sūtīt elektroniski teritorijas plānotājai Ingai Krustei (e-pasts: inga.kruste@rezeknesnovads.lv) vai pa pastu (adrese: Rēzeknes novada pašvaldība Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601).

Click to listen highlighted text!