Kā palīdzēt skolēniem, kuriem ir grūtības mācīties?

11.09.2019

Izglītība

Katrā skolā ir skolēni, kuriem ir grūtības mācīties. Vai iespējams kaut ko mainīt? Jā, ir iespējams. Daudzu skolu pieredze to atklāj, tāpēc 2019./2020. mācību gadā arī Rēzeknes novada Rēznas pamatskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", ko pazīst arī ar nosaukumu “PuMPuRS”. Projekta mērķis ir samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, un veicināt sadarbības veidošanos starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.
Projekts piedāvās individuālu pieeju skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts, sniedzot viņiem individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, konsultatīvo atbalstu, kura mērķis ir celt pašapziņu, veidot motivāciju risināt jebkura veida problēmas.
Šajā mācību gadā projektā tiks iesaistīti 15 skolēni no 5. līdz 9. klasei un 7 pedagogi. Skolā tiks organizēti pasākumi, kas vērsti uz skolēna mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu: papildu darbs ar skolēnu individuālajās nodarbībās, konsultatīvs atbalsts un skolas atbalsta personāla palīdzība.
Ja jaunietis pārtrauc mācības, nesaņemot apliecību par pamatizglītību vai neturpina mācības pēc 9. klases beigšanas, tad tas ierobežo viņa izaugsmi un iespējas gūt panākumus turpmākajā dzīvē un profesionālajā jomā. Līdz ar to palielinās sociālās atstumtības risks.
Mūsu, pedagogu, uzdevums ir laikus identificēt bērnus, kuriem ir grūtības mācībās vai zemi mācību sasniegumi (tā iemesls var būt arī valodas barjera), pēc tam īpaša uzmanība jāpievērš situācijas analīzei, sadarbībai ar ģimeni un individuālajam darbam ar pašu bērnu. Lai skolēns mācītos, nozīmīga ir gan viņa fiziskā, gan emocionālā labsajūta. Par to mums jārūpējas visiem kopā.
 
Regīna Ratnika,
projekta ,,PuMPuRS’’ koordinatore Rēznas pamatskolā
 
pumpurs1 - logo
 

Click to listen highlighted text!