Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienību pagastos

2018. gada 1. jūlijā stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Noteikumi nosaka publiskai personai piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas iznomāšanas kārtību un tās izņēmumus, nomas maksas aprēķināšanas kartību, kā arī atsevišķus nomas tipveida līgumā iekļaujamos nosacījumus.

Noteikumu 30.4.apakšpunkts nosaka, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals šo noteikumu 29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 29.9. un 29.10. apakšpunktā minētajā gadījumā, nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR).

Ņemot vērā Kaunatas pagastu apvienībā iznomājamo zemes gabalu kvalitāti, zemes gabalu platības, izvietojumu, apgrūtinājumus, u.c. faktorus, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas nosacījumiem, cenu aptaujas rezultātā, veica neatkarīgu sertificēta vērtētāja vērtējumu, nosakot  pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas  maksas noteikšanu Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienību pagastos.

2021. gada 27. maijā Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Kaunatas pagastu apvienība” tika saņemts 2021. gada 25. maija sabiedrības SIA “VCG ekspertu grupa”, reģ. Nr.LV40003554692, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 31, Rīga, LV – 1011, vērtējums “Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienību teritorijā tirgus nomas maksas noteikšanu”.

 2021. gada 17. jūnijā Rēzeknes novada dome apstiprināja pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi  Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienību pagastos (1 ha/gadā, bez PVN):

Nr. Pakalpojuma veidsMērvienībaZemes nomas maksa (EUR)
1.Lauksaimniecības zemes nomas maksa Griškānu pagastāPar 1 ha gadā80,38
2.Lauksaimniecības zemes nomas maksa Stoļerovas pagastāPar 1 ha gadā71,46
3.Lauksaimniecības zemes nomas maksa Kaunatas pagastāPar 1 ha gadā66,84
4.Lauksaimniecības zemes nomas maksa Čornajas pagastāPar 1 ha gadā66,72
5.Lauksaimniecības zemes nomas maksa Mākoņkalna pagastāPar 1 ha gadā47,38

Ņemot vērā iznomājamo zemesgabalu raksturojošos parametrus, piemērot nomas maksu koriģējošo koeficientu procentos:

  •  starpgabalu zeme -25%,
  •  nekopta, purvaina zeme  -35%.

PVN un Nekustamā īpašuma nodoklis nav iekļauts zemes nomas maksā.

Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādis ir spēkā 6 (sešus) gadus un piemērojams Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienību pagastos, cenrādis stājas spēkā un ir piemērojams ar domes lēmuma pieņemšanas datumu.

Click to listen highlighted text!