Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Čornajas pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)*
T.sk.
no valsts mērķdo-tācijas LVL (ar PVN)
T.sk.
pašvaldības līdzfinan-sējums LVL (ar PVN)
Ielu apgaismojuma ierīkošana Čornajas un Ratnieku ciemos
SIA Hanza-elektro
60381,82
59213,62
1168,20
Atdzelžošanas stacijas izbūve Ratnieku ciemā
SIA AQUA
17357,21
17357,21
0
Jauna pasažieru autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai
SIA Jūrmalas autobusus parks
107000,00
107000,00
0
Čornajas PII ēkas jumta rekonstrukcija (līgums parakstīts, darbu plānots pabeigts 24.01.2010)
IK „RL Būvnieks”
10459,68
10459,68
0
Čornajas PII tehniskā apsekošana, būvdarbu apjomu un tāmes izstrāde
SIA SProA
1113,20
1113,20
0
Kopā
196311,91
195143,71
1168,20
Mērķdotācijas atlikums uz 27.11.2009.
4856,29
Mērķdotācijas atlikuma plānotais izlietojums
Plānotā aktivitāte
Plānotā summa
Plānotais realizācijas laiks
Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas un Ratnieku ciemos”
4856,29
2010.gads

Ielu apgaismojuma ierīkošana Čornajas un Ratnieku ciemos Ielu apgaismojuma ierīkošana Čornajas un Ratnieku ciemosAtdzelžošanas stacijas izbūve Ratnieku ciemā Jauna pasažieru autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai

Click to listen highlighted text!