Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Vērēmu pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)*
T.sk.
no valsts mērķdotā-cijas LVL
(ar PVN)
T.sk.
pašvaldības līdzfinansē-jums LVL
(ar PVN)
1. Līdzfinansējums projektam „Vērēmu pagasta Makašānu amatu vidusskolas pabeigšana”
54312,71
1.1. Makašānu amatu vidusskolas internāta korpusa būvniecība
SIA Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5
100563,61
51563,61
1.2. Elektromontāžas darbi, datortīkls
SIA Lat El montāža
2246,40
2246,40
1.3. Ēku kadastrālā uzmērīšana
Valsts zemes dienests
502,70
502,70
2. Vērēmu pamatskolas ēkas un apkures renovācija
57290,00
2.1. Vērēmu pamatskolas logu nomaiņa
SIA „SENA-L”
26009,80
26009,80
2.2. Sporta zāle grīdas nomaiņa, daļējs jumta remonts
SIA „Sonyk-SOB”
11511,57
11511,57
2.3. Linoleja nomaiņa klasēs
SIA „FD Serviss”
9491,55
9491,55
2.4. Apkures katla pārbūve uz šķidrās gāzes kurināmo
SIA „Vito Serviss”
6159,98
3000,00
3159,98
2.5. Šķidrās gāzes tvertņu uzstādīšana un gāzes vada ierīkošana
SIA „Inter Gaz”
2980,30
2497,55
482,75
2.6. Jauns šķidrās gāzes apkures katls
SIA „Vito Serviss”
4781,48
4779,53
1,95
3. Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai
SIA „Latursus”
77136,60
30000,00
47136,60
4. Sociālā dzīvokļa kanalizācijas ierīkošana. J.Zvīdra ielā 32
SIA „Būvfirma IGS”
3373,17
3373,00
0,17
5. Līdzfinansējums ES struktūrfondu finansētu pašvaldības infrastruktūras objektu projektēšanai un būvniecībai Sondoru un Šķeņevas ciemu labiekārtošana un ceļu rekonstrukcija
5.1. Parka estrādes būve (ES projekts)
SIA „Meistars JVK”
14004,25
2893,70
5.2. Centra apzaļumošana pirmā kārta (ES projekts)
SIA „Jaunbērzi”
22592,32
4667,58
5.3. Ceļa remonts - ES projekta pirmā kārta (plānots pabeigt līdz 2009. gada beigām)
SIA „Vas Wood”
27359,11
5655,19
6. Vērēmu pagasta bibliotēkas apkures katla nomaiņa
SIA „Vito Serviss”
1080,41
1000,00
80,41
Kopā
30973,30
159192,20
50861,86
Mērķdotācijas atlikums uz 27.11.2009
40807,80
Plānotā aktivitāte
Plānotā summa
Plānotais realizācijas laiks
Vērēmu pagasta pārvaldes administrācijas ēkas jumta rekonstrukcija un fasādes siltināšana
34024,00
2010.gada 1.cet.
Ciemu labiekārtošana ( ES projekta otrā kārta)
5384,41
2010.gada 1.cet.
Ceļu rekonstrukcija (ES projekta otrā kārta)
1399,39
2010.gada 1.cet.

Click to listen highlighted text!