Pārvietošanās pa Rāznas un Lubāna ezera ledu ar transportlīdzekli nav atļauta

Lai nodrošinātu dabisko ūdensteču, ūdenstilpju ūdeņu un dabas resursu aizsardzību un drošību uz ezeriem un upēm ledus periodā, vienlaikus mazinot iespējamo piesārņojumu un traucējumu makšķerniekiem, Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) atgādina, ka pārvietošanās ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem – automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadracikliem un mopēdiem – pa Rāznas un Lubāna ezeru ir aizliegta.

Vienīgie izņēmumi pieļaujami gadījumos, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu, glābšanas un meklēšanas darbu veikšanu. Piemēram, pārvietoties pa Lubānu ar automašīnu var pakalpojumu sniedzēji – rūpnieciskās zvejas veicēji un tūrisma uzņēmēji, kas saņēmuši pašvaldības izsniegtu atļauju. Savukārt Rāznas ezerā pakalpojumu sniedzēji pa ledu var pārvietoties ar sniega motocikliem, ja saņemta pārvaldes izsniegta atļauja.

“Lubāns ir Latvijas lielākais ezers pēc platības un arī viena no makšķernieku iecienītākajām vietām Latgalē. Lai apgūtu lielākas ezera platības, zemledus makšķernieki nereti izmantoja automašīnas un citus transportlīdzekļus, tomēr kopš 2015. gada to darīt ir aizliegts. Inspektori, kas uzrauga noteikumu ievērošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, secina, ka cilvēku izpratne par šo jautājumu uzlabojas, un lielākā daļa izprot ierobežojumu mērķi rūpēties par dabu un pašu drošību uz ledus, jo ledus biezums ar aci nav nosakāms. Pēdējos gados pārkāpēju skaits mazinās, līdz ar viņiem samazinās arī transportlīdzekļu un/vai sadzīves atkritumi šajā teritorijā,” atklāj pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Kontroles un uzraudzības sektora vadītājs Dagnis Vasiļevskis.

Par likuma neievērošanu pārkāpējiem var tikt piemērots sods līdz pat 1 000 EUR.

Lubāna ezers un tā apkārtne ir dabas lieguma teritorija. Ezers un tā krasti ir unikāla vieta migrējošiem putniem un izcila ligzdošanas vieta īpaši aizsargājamām putnu sugām, piemēram, mazajam ērglim, jūras ērglim, zivju ērglim, ziemeļu gulbim un daudziem citiem.

Rāznas ezers ir otrs lielākais Latvijas ezers. Tieši ezera un tā apkārtnē esošo dabas vērtību aizsardzībai izveidots Rāznas Nacionālais parks. Rāznas ezera krasta joslā sastopamas vairākas īpaši aizsargājamas augu sugas, piemēram, mieturu hidrilla, Dortmaņa lobēlija, lokanā najāda u.c. Ezers kalpo par biotopu dažādām stāvošus ūdeņus apdzīvojošām bezmugurkaulnieku sugām, piemēram, zaļajai dižspārei, spilgtajai purvuspārei, platajai airvabolei, kā arī lielam skaitam ūdensputnu. Rāznas ezers ir arī nozīmīga barošanās vieta dažādām sikspārņu sugām.

Plašāka informācija:
Diāna Selecka
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas
Dabas izglītības darba speciāliste
Tālr. 25708126
www.daba.gov.lv

Click to listen highlighted text!