Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde (14.12.2023.)

Publicēts: 11.12.2023

Atjaunots: 15.01.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES
TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 14. decembrī
(Rēzeknē, plkst. 9.30)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 15. septembra saistošajos noteikumos Nr. 58 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” izdošanu.
 3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 18 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”” izdošanu.
 4. Par publiskās ūdenstilpes - Meirānu ezera - daļas nomas tiesību izsoles rezultātu atcelšanu.
 5. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012. gada 19. jūlija lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolaines pagastā ”.
 6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra lēmumā “Par neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0384 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kaunatas pagastā”.
 7. Par kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2023. gada 16. novembra lēmumā „ Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0285 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ilzeskalna pagastā.
 8. Par zemes vienību apvienošanu Dekšāres pagastā.
 9. Par zemes vienību apvienošanu Viļānu pagastā.
 10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0322 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Audriņu pagastā.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Audriņu pagastā.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Bērzgales pagastā.
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7862 005 **** Kaunatas pagastā.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Silmalas pagastā.
 15. Par atbalstu papildus zemes vienības piešķiršanu nekustamā īpašuma „Baltiņu ceļš”, Čornajas pagastā, daļas nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā.
Click to listen highlighted text!