Rēzeknes novada domes sēde (01.06.2023.)

Publicēts: 30.05.2023

Atjaunots: 05.06.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 1. jūnijā
(Rēzeknē, plkst.10.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 1. jūnija saistošo noteikumu Nr. 4 „Par licencēto makšķerēšanu Rēzeknes novada Feimaņu pagasta teritorijā esošā Rušona ezera (Rušona) daļā” izdošanu.
 2. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar pašvaldības izpilddirektora vietnieku Andri Stafecki un pilnvaru termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem.
 3. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar pašvaldības izpilddirektoru Jāni Trošku un pilnvaru termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem.
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā" vērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu.
 5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālā pārvalde - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes amatu un mēnešalgu saraksts”.
 7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmuma “Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1. pielikumā “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Vecružina” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 9. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 2. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 10. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde" amatu un mēnešalgu sarakstā apstiprināšanu.
 11. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 4. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 12. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 3. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 13. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmuma “ Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 2. pielikumā "Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra amatu un mēnešalgu saraksts".
 14. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15. decembra lēmuma “ Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 3. pielikumā "Veselības un sociālās aprūpes centra “Viļāni” amatu un mēnešalgu saraksts".
 15. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmuma “ Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 4. pielikumā "Rēzeknes novada Sociālā dienesta amatu un mēnešalgu saraksts".
 16. Par grozījumiem 2022. gada 15. decembra Rēzeknes novada domes lēmuma "Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - Rēzeknes novada speciālās pamatskola un Rēzeknes novada Sporta skola - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu" 1. pielikumā "Rēzeknes novada speciālās pamatskolas amatu un mēnešalgu saraksts".
 17. Par grozījumiem 2022. gada 15. decembra Rēzeknes novada domes lēmuma "Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - Rēzeknes novada speciālā pamatskola un Rēzeknes novada Sporta skola - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu" 2. pielikumā "Rēzeknes novada Sporta skolas amatu un mēnešalgu saraksts".
 18. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 5. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 19. Par Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu 2024.-2030. gadam.
 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kakarvieši s.”, Dricānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukmales”, Griškānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Koksne”, Mākoņkalna pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dumbrājs”, Nautrēnu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Lidicas ielā (..), Audriņos, Audriņu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ”Muiža”, kas atrodas Skolas iela 14A, Kaunatā, Kaunatas pagastā, izsoles pārtraukšanu.
 26. Par pašvaldības nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 27. Par nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznavas pagastā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai.
 28. Par nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznavas pagastā, telpas ar koplietošanas telpām nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai.
 29. Par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Mācību mehāniskās darbnīcas”, Lūznavas pagastā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai.
 30. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 31. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai I.R. īpašumā Ozolaines pagastā.
 32. Par nekustamā īpašuma Krasuhas ielā 3, Audriņos, Audriņu pagastā, telpu nomas līguma pārjaunošanu ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai.
 33. Par nekustamā īpašuma Krasuhas ielā 3, Audriņos, Audriņu pagastā telpu nomas līguma pārjaunošanu farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības specializētā veikala darbības nodrošināšanai.
 34. Par nekustamā īpašuma “(..)”, kas atrodas Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 35. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Ilzeskalna pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 36. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 37. Par nekustamā īpašuma Dārzu ielā (..), Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 38. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanā I.P.
 39. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai F.A.
 40. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Latgales ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nodošanu atsavināšanai N.Č.
 41. Par neapbūvētas zemes vienības daļas iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar SIA "FR GROUP".
 42. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0135 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Kaunatas pagastā.
 43. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0248 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Stružānu pagastā.
 44. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7862 007 0103, 7862 012 0037 Kaunatas pagastā.
 45. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 0043, 7862 005 0044, 7862 005 0412 apvienošanu Kaunatas pagastā.
 46. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7878 002 0321, 7878 002 0189 apvienošanu Ozolmuižas pagastā.
 47. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0325, 7894 002 0326 apvienošanu Stružānu pagastā.
 48. Par mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 **** sadali Čornajas pagastā.
 49. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0333 sadali Ilzeskalna pagastā.
 50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Dekšāres pagastā, Rēzeknes novadā.
 51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” Dricānu pagastā.
 52. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” Stoļerovas pagastā.
 53. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu M.R. Gaigalavas.
 54. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.L. Stružānu pagastā.
 55. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 3. reģistra - pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu.
 56. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada vispārējas kārtības palīdzības reģistra.
 57. Par ERAF projekta “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.
 58. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 20. aprīļa lēmumā “Par 2023. gada prioritārā investīciju projekta “Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība” īstenošanu”.
 59. Par projekta “Dramatiskajam kolektīvam “Raudive” tērpu – masku iegāde” atbalstu un sākotnējā finansiālā ieguldījuma nodrošinājumu, priekšapmaksu no pašvaldības līdzekļiem.
 60. Par līdzfinansējuma un atbalsta projektam Mākoņkalna folkloras kopas tautas tērpu un apavu iegādei.
 61. Informatīvais ziņojums par RSEZ darbības pārskatu par 2022. gadu un 2023. gada darbības plāns.
Click to listen highlighted text!