Rēzeknes novada domes sēde (01.12.2022.)

Publicēts: 28.11.2022

Atjaunots: 17.03.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2022. gada 1. decembrī
(Rēzeknē, plkst.10.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu – apvienības pārvalžu – iekšējo reorganizāciju.
 2. Par grozījumiem un papildinājumiem 2019. gada 1.augusta Rēzeknes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtībā.
 3. Par pašvaldības kustamās mantas - automašīnas Hyndai Terracan Maltas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Apses lauks”, Dricānu pagastā, izsoles pārtraukšanu.
 5. Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas, kas atrodas Ceriņu ielā 29H, Viļānos, elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 6. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 7. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Kantinieku pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 9. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 10. Par dzīvokļa īpašuma, Nākotnes ielā (..), Dekšāres, Dekšāres pagastā, nodošanu atsavināšanai A.B.
 11. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai D.G.
 12. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai A.D.
 13. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai V.K.
 14. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Raiņa ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai D.L.
 15. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai O.M.
 16. Par nekustamā īpašuma Lauku ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nodošanu atsavināšanai.
 17. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 1. septembra lēmuma “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā Nr.1.
 18. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Pušas pagastā
 19. Par samaksas samazināšanu J.B. par īpašumā piešķirto zemi Viļānu pagastā.
 20. „Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.17 Ozolaines pagastā”.
 21. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0016 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Dricānu pagastā.
 22. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0329 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kaunatas pagastā.
 23. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2620 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolaines pagastā.
 24. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 003 0104, 7876 003 0177, 7876 006 0602, 7876 006 0605, 7876 003 0405 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolaines pagastā.
 25. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 003 0154 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Rikavas pagastā.
 26. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai Kaunatas pagastā.
 27. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0159 Maltas pagastā.
 28. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 007 0053, 7862 007 0068 apvienošanu Kaunatas pagastā.
 29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0307 sadali Maltas pagastā.
 30. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 001 2620, 7876 001 2562 sadali un robežu precizēšanu Ozolaines pagastā.
 31. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0096 sadali Ozolaines pagastā.
 32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Stoļerovas pagastā.
 33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā.
 34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā.
 35. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Draugs 2”, Mākoņkalna pagastā.
 36. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu B.P. Griškānu pagastā.
 37. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu J.G. Silmalas pagastā.
 38. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu L.N. Dekšāres pagastā.
 39. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu N.V. Stružānu pagastā.
 40. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu M.J. Lendžu pagastā.
 41. Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar V.L. Viļānos.
 42. Par padomju režīmu slavinošā objekta Mākoņkalna pagastā demontāžu.
 43. Par Viļānu HES ūdenskrātuves ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu.
 44. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019.gada 9.janvāra lēmumā Nr.1 “Par dalību specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā’’ atbalstīšanu’’.
 45. Par rūpnieciskās komerczvejas slēgto izsoļu protokolu apstiprināšanu.
 46. Par investīciju projekta atlikušo būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma saskaņošanu.
Click to listen highlighted text!