Rēzeknes novada domes sēde (02.11.2023.)

Publicēts: 30.10.2023

Atjaunots: 06.11.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 2. novembrī
(Rēzeknē, plkst. 10.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 2.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai” izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 3. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2023.gada 5.oktobra lēmumā Nr.1064 “Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Rēzeknes novada pašvaldības policija - izveidošanu un pašvaldības iestādes reorganizāciju”.
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības policijas amatu saraksta apstiprināšanu.
 5. Par Veselības un sociālās aprūpes centra “Viļāni” un Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra grāmatvedības uzskaites centralizāciju Centrālās pārvaldes grāmatvedības uzskaitē.
 6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālā administrācija - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu saraksts”.
 7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu – Rēzeknes novada speciālās pamatskolas un Rēzeknes novada Sporta skola amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada speciālās pamatskolas amatu un mēnešalgu saraksts”.
 8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 5.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 9. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.
 10. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Dekšāres pagasta padomes priekšsēdētājam J.B.
 11. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B.
 12. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J.P.
 13. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam P.L.
 14. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M.
 15. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Sokolku pagasta padomes priekšsēdētājai L.V.
 16. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam P.B.
 17. Par pabalsta daļas pārrēķinu bijušajam Verēmu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B.
 18. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Verēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J.S.
 19. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Viļānu pagasta padomes un Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētājam A.P.
 20. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Rēzeknes rajona Viļānu pilsētas domes priekšsēdētājam J.T.
 21. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Viļānu novada domes priekšsēdētājai J.I.
 22. Par piešķirtā pabalsta daļas izmaksas pārtraukšanu bijušajai Griškānu pagasta padomes priekšsēdētājai I.G.
 23. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību biedrībās, izstāšanos no nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” un atbalstu pašvaldības iestādēm dalībai biedrībās.
 24. Par Rēzeknes novada pašvaldības izstāšanos no biedrības “Latvijas Dambretes federācija” un pilnvarojumu Rēzeknes novada Sporta skolai.
 25. Par pilnvarojumu Rēzeknes novada Sporta skolas dalībai biedrībās.
 26. Par “Rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns”” apstiprināšanu.
 27. Par atzinības izteikšanu Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienā.
 28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Apses Lauks”, Dricānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautmala”, Nautrēnu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 30. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas "Skolas māja" – 2, Kristceļi, Viļānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežmola”, Ozolaines pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Pļova’’, Silmalas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 33. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 5.oktobra lēmumā “Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Strūžānos, Strūžānu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
 34. Par nekustamā īpašuma Kultūras laukumā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, telpu Nr.31,32,33 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 35. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 36. Par "Vienošanās par zemes gabala bezatlīdzības lietošanu" ar AS "Latvijas valsts meži turpmāko darbību.
 37. Par pašvaldības telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts” Viļānu pilsētā, Sokolku pagastā un Dekšāres pagastā.
 38. Par 2010.gada 10.februāra līguma grozīšanu ar Viļānu invalīdu biedrību.
 39. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 40. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 41. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 42. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Zamostjes ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai I.Š.
 43. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Vērēmu pagastā, nodošanu atsavināšanai K.P.
 44. Par dzīvokļa īpašuma, Rēzeknes ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai L.Č.
 45. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
 46. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Dricānu pagasta Dricānu ciemā.
 47. Par īslaicīgās telpu nomas maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē.
 48. Par īslaicīgās telpu nomas maksas apstiprināšanu Dricānu apvienības pārvaldē.
 49. Par īslaicīgo telpu nomas maksu apstiprināšanu Kaunatas apvienības pārvaldē.
 50. Par īslaicīgo telpu nomas maksu apstiprināšanu Maltas apvienības pārvaldē.
 51. Par īslaicīgās telpu nomas maksas apstiprināšanu Nautrēnu apvienības pārvaldē.
 52. Par īslaicīgās telpu nomas maksas apstiprināšanu Viļānu apvienības pārvaldē.
 53. Par samaksas samazināšanu M.R. par īpašumā piešķirto zemi Kaunatas pagastā.
 54. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 003 0277, 7842 003 0377 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Audriņu pagastā.
 55. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 007 0135 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kaunatas pagastā.
 56. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piederošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7898 007 0005 un 7898 007 0025 ar KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU “VAKS” Viļānu pagastā.
 57. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 004 0372, 7842 004 0340 apvienošanu Audriņu pagastā.
 58. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Čornajas pagastā.
 59. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "(..)" un “(..)”, Gaigalavas pagastā.
 60. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Lendžu pagastā.
 61. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Lūznavas pagastā.
 62. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Ozolaines pagastā.
 63. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Ozolmuižas pagastā.
 64. Par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai “Piekūns” Stružānu pagastā un 2019.gada 8.augusta līguma par medību tiesību nodošanu Nr.8.18/630 grozījumiem.
 65. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu A.P. Maltas pagastā.
 66. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V.Š. Viļānos.
 67. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu L.Z. Viļānos.
 68. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu P.Š. Viļānos.
Click to listen highlighted text!