Rēzeknes novada domes sēde (04.01.2024.)

Publicēts: 02.01.2024

Atjaunots: 10.01.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
2024. gada 4. janvārī
(Rēzeknē, plkst.10.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 4. janvāra noteikumu Nr. 20 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 2. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā.
 3. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
 4. Par grozījumiem 2023. gada 16. novembra lēmumā Nr. 1294 “Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu klasificēto amatu sarakstu 2024.gadam apstiprināšanu”.
 5. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Nākotnes ielā (..), Dekšārēs, Dekšāres pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 7. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Egļu ielā (..), Lendžos, Lendžu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 8. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Jaunatnes ielā (..), Pušā, Pušas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 9. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Jaunatnes ielā (..), Pušā, Pušas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Uzkalniņi”, Griškānu pagastā, elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Jaunatnes ielā 3 -18, Pušā, Pušas pagastā, elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežmola”, Ozolaines pagastā, mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pļova”, Silmalas pagastā, mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 14. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Zamostjes ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Upes ielā (..), Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 16. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Birztalas”- (..) , Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai B.K.
 17. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai I.S.
 18. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai L.B.
 19. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Latgales ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai A.K.
 20. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
 21. Par bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas un transportēšanas maksas noteikšanu Rēzeknes novada teritorijā.
 22. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Sociālajā dienestā.
 23. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Sociālajā dienestā (Pilcenē).
 24. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Vecružina”.
 25. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 12. septembra lēmumā “Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu cenrāžu apstiprināšanu 2023./2024. mācību gadam”.
 26. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Nautrēnu apvienības pārvaldes bilances.
 27. Par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “SOLPARK” Sološnīku ezerā.
 28. Par rūpnieciskās komerczvejas slēgto izsoļu protokolu apstiprināšanu.
 29. Par Ciskodu (Tiskādu) ezera zvejas limitu sadali komerciālajai zvejai 2024.gadam.
 30. Par Sološnīku ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai komerczvejai 2024.gadam.
 31. Par Pūderovas ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024.gadam.
 32. Par Saukuma ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024.gadam.
 33. Par Sološnīku ezera zvejas limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2024.gadam.
 34. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā "Korkleņi" ar kadastra Nr.7858 004 0114.
 35. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai "Staltbriedis" pašvaldības zemēs Sakstagala un Kantinieku pagastos.
 36. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu N.R. Audriņu pagastā.
 37. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu M.M. Viļānos.
Click to listen highlighted text!