Rēzeknes novada domes sēde (05.01.2023.)

Publicēts: 02.01.2023

Atjaunots: 10.01.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 5. janvārī

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 5. janvāra noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma atsavināšanas process - izsoles kārtībā un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
2. Par darbības termiņa pagarināšanu Vienošanās par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes novada arodorganizāciju.
3. Par pašvaldības kustamās mantas - vieglā pasažieru transportlīdzekļa VW TRANSPORTER pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Latgalīte 1”, Čornajas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Latgale 3”, Čornajas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Kaunatas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7. Par pašvaldības nedzīvojamās telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”, Maltas pagastā.
8. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
9. Par īres maksas apstiprināšanu Audriņu pagastā.
10. Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Slateks" Bērzgales pagastā.
11. Par nekustamā īpašuma "(..)", Audriņu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
12. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “(..)”-(..), Dekšāres pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma "(..)", Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma "(..)", Lendžu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
15. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu.
16. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Nākotnes ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
17. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Nākotnes ielā (..), Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu.
18. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Kultūras laukums (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā, nodošanu atsavināšanai V. P.
20. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai D. K.
21. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Vērēmu pagastā, nodošanu atsavināšanai J. K.
22. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai A. M.
23. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Raiņa ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai V. O.
24. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mediķu ielā (..), Veczosnā, Lūznavas pagastā, atsavināšanas izbeigšanu.
25. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012. gada 19. jūlija lēmumā „ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā”.
26. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7866 002 0161, 7866 004 0167 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Lendžu pagastā.
27. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0150 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Nautrēnu pagastā.
28. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0179, 7854 008 0181, 7854 008 0027 Gaigalavas pagastā.
29. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7874 006 0100, 7874 006 0062 Nagļu pagastā.
30. Par mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 **** sadali Ilzeskalna pagastā.
31. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0191 sadali un starpgabala statusa noteikšanu Gaigalavas pagastā.
32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0725 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Sakstagala pagastā.
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" un “(..)”, Griškānu pagastā.
34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā.
35. Par atļauju Z/S "Zelmeņi' noslēgt apakšnomas līgumu ar SIA "Agrotehnoloģijas AB".
36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar K. G. Dricānu pagastā.
37. Par 2012. gada 1. jūnija zemes nomas līguma Nr.8-8.1/869 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā Gaigalavas pagastā.
38. Par 2012. gada 1. jūnija zemes nomas līguma Nr.8-8.1/876 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā Gaigalavas pagastā.
39. Par 2012. gada 28. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/1681 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā Gaigalavas pagastā.
40. Par 2012. gada 15. novembra zemes nomas līguma Nr.1400 darbības termiņa pagarināšanu, līguma izteikšanu jaunā redakcijā ar I. R. Kantinieku pagastā.
41. Par 2012. gada 10. janvāra zemes nomas līguma Nr.8-8.1/28 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.
42. Par medību platību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Draugs 1”, Mākoņkalna pagastā.
43. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu T. I. Silmalas pagastā.
44. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu R. R. Viļānos.
45. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V. V. Viļānos.
46. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 3. reģistra - pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu.
47. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējas kārtības palīdzības reģistra.
48. Par 2017. gada 24. maija Līguma Nr. 8.5/528 par investīciju projekta servisa objekta izbūves līdzfinansēšanu termiņa pagarinājumu.
Nav papildus darba kārtības jautājumu.

Click to listen highlighted text!