Rēzeknes novada domes sēde (15.12.2022.)

Publicēts: 12.12.2022

Atjaunots: 21.12.2022

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr.63 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”” izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.64 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 3. Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumu apstiprināšanu.
 5. Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums 2022” nolikuma apstiprināšanu
 6. Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” vērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu.
 7. Par izglītības iestāžu tīkla izvērtēšanas komisijas izveidi.
 8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 21.aprīļa lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma atsavināšanas, arī atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles komisiju izveidošanu”.
 9. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 7.jūlija lēmumā „Par SIA “Viļānu slimnīca” pārveidi par pašvaldības iestādi" Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni””.
 10. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmuma “Par Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamo fondu”.
 11. Par atlīdzību domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem, domes deputātiem un komisiju locekļiem.
 12. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu.
 13. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Rēzeknes novada bāriņtiesa - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu.
 14. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālā administrācija - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu.
 15. Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu.
 16. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - Rēzeknes novada speciālās pamatskola un Rēzeknes novada Sporta skola - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu.
 17. Par pašvaldības kustamās mantas- pasažieru autobusa GULERYUZ COBRA GL9 pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vovernīku mežs”, Bērzgales pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli..
 19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Olūteņi”, Čornajas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saullejas 1”, Čornajas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Kaunata pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Silmalas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 24. Par lauksaimniecības zemes tīrīšanas rezultātā sagatavoto materiālu – koku zaru un izcirsto krūmu pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kaunatas pagastā
 25. Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Coffee Master”.
 26. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 27. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
 28. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Rāznas ielā (..), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 29. Par nekustamā īpašuma „(..)”, Rikavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
 30. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 31. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 32. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 33. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 34. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 35. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ziedu ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 36. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai J.B.
 37. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Rāznas iela (..), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai G.V.
 38. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka ielā (..), Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.P.
 39. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Smilšu ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai Ē.S.
 40. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Vērēmu pagastā, nodošanu atsavināšanai R.U.
 41. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai J.B.
 42. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienībā “Pušas pagasta pārvalde”.
 43. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Audriņu pagastā.
 44. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Nautrēnu pagastā.
 45. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Gaigalavas pagastā.
 46. „Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.1 Audriņu pagastā”.
 47. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 012 0084, 7888 012 0233, 7888 012 0359 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Silmalas pagastā.
 48. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 003 0320 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Audriņu pagastā.
 49. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0395 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienības sadali Gaigalavas pagastā.
 50. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu M.S., Zaļā ielā (..), Viļānu pilsētā
 51. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 006 0058 Dricānu pagastā.
 52. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7854 004 0090, 7854 004 0020, 7854 004 0021 Gaigalavas pagastā.
 53. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0117 Lūznavas pagastā.
 54. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0129 Ozolmuižas pagastā
 55. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0034 Stružānu pagastā.
 56. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 004 0064, 7854 004 0065 apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu Gaigalavas pagastā.
 57. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 004 0099, 7888 004 0288 apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu Silmalas pagastā.
 58. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7898 009 0306 un 7898 009 0308 apvienošanu Viļānu pagastā.
 59. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7898 009 0495 un 7898 009 0667 apvienošanu Viļānu pagastā.
 60. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0533 sadali Kaunatas pagastā
 61. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0172 sadali Sakstagala pagastā.
 62. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 002 **** ar E.K. Dricānu pagastā.
 63. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Griškānu pagastā.
 64. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Lūznavas pagastā.
 65. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7890 001 0180 nomas tiesību izsoli Sokolku pagastā.
 66. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 009 **** un 7854 009 **** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu Gaigalavas pagastā.
 67. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 **** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu Gaigalavas pagastā.
 68. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 002 **** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu Rikavas pagastā.
 69. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7854 008 **** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu Gaigalavas pagastā.
 70. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7854 009 **** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu Gaigalavas pagastā.
 71. Par 2012.gada 1.novembra zemes nomas līguma Nr. 8.7.1/146 darbības termiņa pagarināšanu ar R.A. un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā Dricānu pagastā.
 72. Par 2012.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr.8-7.1/872 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.
 73. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu J.V. Kantinieku pagastā.
 74. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu V.B. Ozolaines pagastā.
 75. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu J.P. Viļānos.
 76. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu M.Č. Viļānos.
 77. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu N.M. Viļānos.
 78. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu V.V. Stružānu pagastā.
 79. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.L. Stružānu pagastā.
 80. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra.
 81. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 2.reģistra - sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.
 82. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējas kārtības palīdzības reģistra.
 83. Par projekta “Efektīva imigrantu iekļaušana Eiropas sabiedrībā” pieteikuma iesniegšanu.
 84. Par projekta “Korporatīvā sociālā atbildība viesmīlības nozarē” pieteikuma iesniegšanu.
 85. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu D.P. Sakstagala pagastā.
Click to listen highlighted text!