Rēzeknes novada domes sēde (17.11.2022.)

Publicēts: 14.11.2022

Atjaunots: 22.11.2022

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. novembra saistošo noteikumu Nr.62 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 15.septembra saistošajos noteikumos Nr. 58 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” izdošanu.
 2. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 49 „Par tirdzniecību publiskās vietās Rēzeknes novadā” atkārtotu precizēšanu.
 3. Par grozījumiem Rēzeknes novada Sociālā dienesta nolikumā.
 4. Par rūpnieciskās zvejas limitu apjoma sadali, zvejas tiesību nomas izsoles organizēšanu, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.
 5. Par Rēzeknes novada pašvaldības deleģētajiem pārstāvjiem novada izglītības iestāžu padomēs.
 6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 27. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu saraksts”.
 7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Piekalne”, Audriņu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežloki”, Nautrēnu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 9. Par pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER, Audriņu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas, kas atrodas nekustamajā īpašumā “(..)”, Viļānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 11. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 12. Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas, kas atrodas “Dobumi”, Viļānu pagastā elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 13. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai R.O. īpašumā Ozolaines pagastā.
 14. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā, nodošanu atsavināšanai M.S.
 15. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai K.T.
 16. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera ielā (..) , Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai K.J.
 17. Par vienotas maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām apstiprināšanu.
 18. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienībā “Maltas pagasta pārvalde”.
 19. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Feimaņu pagastā.
 20. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Maltas pagastā un Lūznavas pagastā.
 21. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Silmalas pagastā
 22. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā Ismeru (Žogotu) ezerā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madaras Z”.
 23. Par Ismeru (Žogotu) ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 24. Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 25. Par Pujatu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023. gadam.
 26. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023. gadam.
 27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0290 un 7850 003 0323, Dricānu pagastā, nomas tiesību izsoli.
 28. Par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0065 daļas nomas tiesību izsoli Nagļu pagastā.
 29. Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 006 0333 daļas, Rikavas pagastā, nomas tiesību izsoli.
 30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 **** un 7850 003 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.L. Dricānu pagastā.
 31. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.M. Dricānu pagastā.
 32. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 004 **** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.R. Nautrēnu pagastā.
 33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 **** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu Ozolmuižas pagastā.
 34. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2021. gada 14. oktobra lēmumā „Par Rēzeknes novada domes amatpersonu deleģēšanu darbam pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” uzraudzības padomē”.

 

 

 

 

 

Click to listen highlighted text!