Rēzeknes novada domes sēde (18.05.2023.)

Publicēts: 15.05.2023

Atjaunots: 01.06.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 18. maijā
(Rēzeknē, plkst.10.00)

 1. Par projektu konkursa „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” nolikuma apstiprināšanu.
 2. Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības programmas 2023.-2029.gadam Rēzeknes novada Rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu.
 3. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 2.marta lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma atsavināšanas, arī atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles komisiju izveidošanu”.
 4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 3.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 5. Par pašvaldības kustamās mantas - vieglā pasažieru transportlīdzekļa SUZUKI GRAND VITARA izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Lendžu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Ozolmuižas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Viļānu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dekšāres pagastā, Rēzeknes novadā, telpu Nr.33, 34 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par nedzīvojamo telpu Raiņa ielā (..), Viļānos nomas līguma laušanu.
 11. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 12. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Kalnu ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 13. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Kalnu ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 14. Par 10967/24173 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas atrodas 1.Maija (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Miera iela (..), Čornaja, Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai J.K.
 17. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Nākotnes ielā (..), Dekšāres, Dekšāres pagasts, nodošanu atsavināšanai A.S.
 18. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Rīgas ielā (..), Viļāni, Rēzeknes novads, nodošanu atsavināšanai I.A.
 19. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Maltas apvienības pārvaldē.
 20. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.3 Čornajas pagastā.
 21. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0422 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kaunatas pagastā.
 22. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 0502, 7862 005 0464 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Kaunatas pagastā.
 23. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 007 0281, 7846 007 0318 apvienošanu, starpgabala statusa noteikšanu Čornajas pagastā.
 24. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 007 0129, 7850 007 0279, 7850 007 0168, 7850 007 0119 apvienošanu un robežu precizēšanu zemes vienībām Dricānu pagastā.
 25. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 0109, 7862 005 0110 apvienošanu Kaunatas pagastā.
 26. Par mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 **** sadali Silmalas pagastā.
 27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 sadali Vērēmu pagastā.
 28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Maltas pagastā.
 29. Par 2011.gada 21.novembra zemes nomas līguma Nr.8-8.1/1544 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.
 30. Par 2012.gada 8.jūnija zemes nomas līguma Nr.8-7.1/577 grozījumiem, darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.
 31. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Kaupres buks” Viļānu apvienības pārvaldes Viļānu pagasta teritorijā.
 32. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu J.J.
 33. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu M.R. Gaigalavas pagastā.
 34. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Ž.K. Viļānos.
 35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu N.V. Stružānu pagastā.
 36. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V.V. Stružānu pagastā.
 37. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada 2.reģistrā - sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.
 38. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada vispārējas kārtības palīdzības reģistra.
 39. Par līdzfinansējumu “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība” projektam „ Bārnu veidota animacejis kina “Vydsmuižys Annužys acim...””.
 40. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Monvīdam Švarcam.
Click to listen highlighted text!