Rēzeknes novada domes sēde (19.01.2023.)

Publicēts: 16.01.2023

Atjaunots: 30.01.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023.gada 19.janvārī
(Rēzeknē, plkst.10.00)


1. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Kultūras un tūrisma pārvalde - izveidošanu un pašvaldības iestāžu reorganizāciju.
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Kultūras un tūrisma pārvaldes – nolikuma apstiprināšanu.
3. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - nolikumu apstiprināšanu.
4. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālās pārvaldes - nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Nolikuma "Par atpazīstamības un identitātes zīmes “Izlolots Rēzeknes novadā” lietošanu" apstiprināšanu.
6. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu.
7. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Kultūras un tūrisma pārvalde – amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālā administrācija - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu saraksts”.
9. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra „Vecružina” amatu un mēnešalgu saraksts”.
10. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 2.pielikumā „Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra amatu un mēnešalgu saraksts”.
11. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 4.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
12. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 1.decembra lēmumos un Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 15.decembra lēmumos „Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”.
13. Par atbalstu nekustamā īpašuma “Kristceļnīki – Stikuti”, Mākoņkalna pagastā nodošanu valstij, LR Zemkopības Ministrijas personā.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aires”, Audriņu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežmalīte”, Audriņu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, Lendžu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedoņi”, Lendžu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Laimiņas”, Vērēmu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
21. Par pašvaldības kustamās mantas – lauksaimniecības zemes tīrīšanas rezultātā sagatavoto materiālu – koku zaru un izcirsto krūmu Kaunatas pagastā mutiskas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
22. Par kustamās mantas – lauksaimniecības zemes tīrīšanas rezultātā sagatavoto materiālu – koku zaru un izcirsto krūmu nodošanu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Kaunatas pagastā.
23. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
24. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ābelītes iela (..), Gaigalava, Gaigalavas pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma „(..)”, Gaigalavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
27. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas 1.maija ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Bērzgales pagastā, nodošanu atsavināšanai I.T.
29. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Miera iela (..), Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.A.
30. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.T.
31. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai L.A.
32. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.V.
33. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Franča Trasuna ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai S.P.
34. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai I.G.
35. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Uzvara (..), Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V.P.
36. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Pasta iela (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nodošanu atsavināšanai G.G.
37. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Nākotnes ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nodošanu atsavināšanai J.R.
38. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
39. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Maltas pagastā, atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
40. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Raiņa ielā (..), Viļānos, atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
41. Par samaksas apstiprināšanu par sniegtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrā.
42. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienībā “Ozolaines pagasta pārvalde”.
43. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Čornajas pagastā.
44. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu Nagļu pagastā.
45. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Stoļerovas pagastā.
46. „Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.17 Ozolaines pagastā”.
47. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0478 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Rikavas pagastā.
48. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0247 Ozolmuižas pagastā.
49. Par mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 002 **** sadali Pušas pagastā.
50. Par E.D. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Silmalas pagastā
51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā.
52. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā.
53. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7856 006 **** Griškānu pagastā.
54. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā.
55. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā.
56. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu I.D. Maltas pagastā.
57. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu J.G. Sakstagala pagastā.
58. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu M.C. Viļānos.
59. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu B.M. Viļānos.
60. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu M.Č. Viļānos.
61. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējas kārtības palīdzības reģistra.
62. Par dalību projektā “Crafts”.
63. Par dalību projektā “Versts full of Feelings in East Latvia”.
64. Par ielu nosaukumu pārdēvēšanu Maltas, Stružānu un Vērēmu pagastos.

Click to listen highlighted text!