Laulību reģistrācijas iespējas Rēzeknes novadā

Laulības ir skaists mirklis, kuram seko garš kopā būšanas mūžs. Ikviens jaunais pāris vēlas, lai laulību ceremonija ir ļoti īpašs mirklis, emocionāls, saviļņojošs un neatkārtojams. Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļa apkopoja informāciju par laulību reģistrācijas iespējām, kas jaunlaulātajiem var noderēt.

Tiem pāriem, kas par savu laulības ceremonijas vietu izvēlas laulības dzimtsarakstu nodaļā, ārpus dzimtsarakstu nodaļas vai baznīcā, ņemot līdzi pasi vai ID karti, jādodas uz dzimtsarakstu nodaļu, jāuzraksta iesniegums, kas jādara ne agrāk kā sešus mēnešus un ne vēlāk kā mēnesi pirms vēlamās svinību dienas, jānomaksā laulības reģistrācijas valsts nodeva 14,00 EUR apmērā, un laulības var notikt.

Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Laulību noslēgšana dzimtsarakstu nodaļas telpās

Laulību noslēgšana dzimtsarakstu nodaļas telpās tiek reģistrēta bez svinīgas ceremonijas un bez viesiem, tikai divu pilngadīgu liecinieku klātbūtnē, lietišķā atmosfērā – kabinetā.  Ir jānomaksā laulības reģistrācijas valsts nodeva 14,00 EUR apmērā, pašvaldības maksa nav jāmaksā.

Dzimtsarakstu nodaļas kabinets Rēzeknē

Svinīga laulību reģistrācija Rēzeknes novada pašvaldības zālē Rēzeknē

Ja jaunlaulātie vēlas slēgt laulību, nodrošinot svinīgu ceremoniju, tad var izvēlēties Rēzeknes novada pašvaldībā esošo zāli vai  Viļānu apvienības pārvaldē esošo zāli. Zāle ir sagatavota laulību reģistrācijai - sveces, ziedi, mūzika.
Laulību reģistrācijas izmaksas ietver: valsts nodeva 14,00 EUR, laulību reģistrācija svinīgos apstākļos  21,34 EUR, citu administratīvo teritoriju iedzīvotājiem svinīga laulību ceremonija  maksās 28,46 EUR. Maksu par svinīgu laulību reģistrāciju nosaka katra pašvaldība individuāli, pamatojot to ar izdevumu tāmi, kas ietver šos izdevumus un šī pakalpojuma izmaksas tiek apstiprinātas ar domes sēdes lēmumu.

Laulības ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

Ceremonijas vieta ir viena no pirmajām un arī nozīmīgākajām izvēlēm kāzu plānošanā. Arvien pieaug to pāru skaits, kuri izvēlas laulāties ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – brīvā dabā vai citā piemērotā vietā.
Šobrīd likums pieļauj, ka laulību reģistrācija var notikt arī dažādās kāzu ceremoniju vietās ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulību reģistrācijai atbilstošus apstākļus. Tās var būt gan viesu mājas, muižas, citas šim pasākumam piemērotas telpas, kā arī vietas brīvā dabā.

Populārākās vietas Rēzeknes novadā, kur jaunlaulātie izvēlas organizēt svinīgu laulību ceremoniju:

Lūznavas muiža, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, tālr. 28686863

Viesu māja "Zaļā sala", Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, tālr. 29373015

Viesu māja "Ezerkrasti", Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, tālr. 26411207

Viesu nams "Pērtnieki", Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, tālr. 26334535

imagew

Viesu nams "Azarkrosti", Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, tālr. 29430536

"Kalēji", Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, tār. 26405369

Sarkaņkalns, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, tālr. 29389717

Viesu nams "Saules sēta", Rēzeknes novads, Lazdinieki, Dekšāres pagasts,  tālr. 26111974

Rēzeknes novada  dzimtsarakstu nodaļa laulā tikai sava novada administratīvajā teritorijā- Rēzeknes novadā. Izbraukuma laulību reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas var notikt pēc pāra izvēles jebkurā darba dienā un sestdienā, vienojoties par vietu un abām pusēm pieņemamu laiku. 

Izbraukuma ceremonijas maksa ir vienāda kā attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem, tā arī citu pašvaldību iedzīvotājiem, kas apstiprināta Rēzeknes novada  pašvaldības  cenrādī, un tā  ir 30 EUR, bet Lūznavas muižā - 25 EUR. Izbraukuma ceremonijai jaunais pāris maksā par sniegtajiem pakalpojumiem pēc attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas cenrāža, kurā neietilpst attiecīgās vietas nomas vai ieejas maksa.

Izbraukuma ceremonijā  par izvēlētās vietas noformējumu, muzikālo nodrošinājumu un citām detaļām ir jāgādā jaunajam pārim. Pie jaunlaulātajiem dodas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona  tikai ar dokumentiem un amata zīmi.

Laulības baznīcā

Ja laulības reģistrēšana dzimtsarakstu nodaļā nav tas, kas ir izsapņots, tad ir iespēja izvēlēties arī  laulības ceremoniju baznīcā.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu, bet pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus. 

Izziņas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar pašvaldības tarifu – 2,50 EUR.

Baznīcas izvēle, protams, saistās ar pāra piederību konkrētai konfesijai, tāpēc ir vērts iepazīties ar konfesijas prasībām un dažādām niansēm attiecībā uz laulību reģistrāciju. Ceremonijas laikā baznīca izsniedz arī laulības apliecību.

Der iegaumēt!

 • Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu personīgi, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
 • Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
 • Ja tiek noslēgta laulība un tās rezultātā tiek mainīts uzvārds (pāriet otra laulātā uzvārdā vai savam uzvārdam pievieno laulātā uzvārdu), personu apliecinošais dokuments kļūst lietošanai un ceļošanai nederīgs un tas ir jāmaina. 
 • Ja tiek mainīts uzvārds, kāzu ceļojumā uz ārzemēm, tūlīt pēc laulībām nenomainot pasi, doties nevar.
 • Gredzeni, noslēdzot laulību, var arī nebūt.
 • Dzimtsarakstu nodaļa laulību nešķir, to veic zvērināti notāri un tiesas.
 • Laulību var slēgt neierobežotu skaitu reižu.
 • Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
 • Svinīgā laulību ceremonija ilgst apmēram 30 minūtes.
 • Gan jaunajam pārim, gan lieciniekiem uz laulību ceremoniju jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments.
 • Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauju.
 • Aizliegta laulība pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu.

Ja rodas jautājumi, zvaniet uz tālr. 64607178 atbildēsim  uz jautājumiem un centīsimies Jūsu vissvarīgāko dienu padarīt neaizmirstamu!

Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Marija Deksne

Click to listen highlighted text!