“Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs” (SAC)

“Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs” (SAC)

Apraksts

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs” (SAC) ir Rēzeknes novada pašvaldības izveidota un tās padotībā esoša iestāde, kuras mērķis ir:

       Nodrošināt klientu vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, uzlabojot klienta dzīves kvalitāti, maksimāli sekmējot pašaprūpes spējas, nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu, īstenojot pasākumu kompleksu un dažādas aktivitātes institūcijā un ārpus tās.

       SAC vērtība: Klients un kolektīvs, kuru raksturo zināšanas un profesionalitāte un spēja pozitīvi ietekmēt klienta aprūpes procesu, ievērojot profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus.

SAC prioritārie uzdevumi:

 • Klientu diennakts aprūpes, ēdināšanas, medicīniskās palīdzības, saturīgā laika pavadīšanas nodrošināšana;
 • Kvalificētu darbinieku piesaiste;
 • Darbinieku nepārtraukta profesionālā pilnveide;

Centra popularizēšana un sabiedrības informēšana par sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām;

 • Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana un pastāvīga uzlabošana, telpu un teritorijas pielāgošana klientu vajadzībām.

       SAC ir trīs struktūrvienības:

 • “Strūžāni”, faktiskā adrese: Slimnīcas iela 2, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4643;
 • “Pilcene”, faktiskā adrese: Pilcene, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615;
 • “Malta”, faktiskā adrese: Klāras Kondrovas iela 2, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630

Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra organizatoriskā struktūra

SAC sniedz sekojošos pakalpojumus:

 1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;
 2. Atelpas brīža pakalpojumu.

SAC ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma plānotais klientu vietu skaits institūcijā – 95 vietas.

Uzņemšana: Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma un atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai tiek uzņemti Rēzeknes novada iedzīvotāji (ja SAC nav brīvu vietu, klienti tiek uzņemti rindas kārtībā).

            Nepieciešamie dokumenti:

 • Klienta vai viņa aizgādņa iesniegums;
 • Ģimenes ārsta atzinums par personas veselības stāvokli un atbilstību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju aprūpei;
 • Invaliditāti apliecinošu dokumentu atvasinājums vai izdruka no attiecīgās datubāzes, ja klientam noteikta invaliditāte;
 • Dokumentu atvasinājumus vai izdrukas no attiecīgās datubāzes, kas apliecina, ka klientam ir piešķirta pensija, piemaksas pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzība, kaitējuma atlīdzība vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 • Psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte;
 • Sociālā dienesta norīkojums un lēmums par ilgstošas sociālās aprūpes /atelpas brīža pakalpojuma piešķiršanu.

SAMAKSA PAR SAC SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM:

 1. Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra struktūrvienībās: “Malta”, “Strūžāni”, “Pilcene”: 1415,58 euro viena gultas vieta mēnesī;
 2. Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra struktūrvienībā “Malta” atelpas brīža pakalpojums:  44,74 euro viena gultas vieta diennaktī.
Kontaktinformācija

Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs

Reģ.Nr.: 40900035777

Juridiskā adrese: Slimnīcas iela 2, Strūžāni, Strūžānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643

Norēķinu konts: LV27UNLA0055002289395

Ziedojuma konts: LV06UNLA0055002292683

e–pasts: sac@rezeknesnovads.lv

SAC darba laiks:  no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 līdz 16:30.

Pusdienu pārtraukums: no plkst.  12.00. līdz 12.30.

SAC vadītāja: Natālija Bernāne, tālr.: 20230005, e-pasts: natalija.bernane@rezeknesnovads.lv

SAC struktūrvienības “Strūžāni” vadītāja: Ilga Lizdika, tālr.:26337692, e-pasts: ilga.lizdika@rezeknesnovads.lv

SAC struktūrvienības “Malta” vadītāja-sociālā darbiniece: Anna Beitāne, tālr.:26291260, e-anna.beitane@rezeknesnovads.lv

SAC struktūrvienības “Strūžāni” sociālā darbiniece: Ilona Vugula, tālr.:20393255, e-pasts: ilona.vugula@rezeknesnovads.lv

SAC struktūrvienības “Pilcene” vadītāja-sociālā darbiniece: Dace Ežmale, tālr.:28660546, e-pasts:  dace.ezmale@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!