Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Rēzeknes novada dome 2020. gada 21. maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 14, 2.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Tajā, līdzsvarojot personu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām, tiek noteikts funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, reglamentēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi.
Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir saistošs juridiskām un fiziskām personām, kuriem ir īpašumi un kas darbojas novada teritorijā.
Savukārt Vides pārskats ir atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus un darbības jomu.
Pirmās publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi tika izvērtēti un nepieciešamības gadījumā iestrādāti Teritorijas plānojumā un vides pārskatā. Dokumenti ar veiktajiem labojumiem atkārtoti tiek piedāvāti publiskai apspriešanai. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšana Rēzeknes novada domē ir paredzēta 2020. gada jūlijā.
Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas ilgums paredzēts trīs nedēļas: no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020. gada 1. jūlijam. Savukārt sanāksme paredzēta 2020. gada 19. jūnijā Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē plkst. 12.00 (datumi var mainīties, ja valstī tiks pagarināts ārkārtas stāvoklis). Dokumentu materiāli publiskās apspriešanas laikā būs apskatāmi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) 17. kabinetā, pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17. kabinetā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv
Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, adrese Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, www.enviro.lv
Kontaktpersonas:
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja Anna Jaudzema
e-pasts: anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv
tālrunis: 64607197
Attīstības plānošanas nodaļas
teritorijas plānotāja-kartogrāfe Tatjana Kārkliniece
e-pasts: tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv
tālrunis: 64607205
Domes lēmums
Ziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2,0 redakcijas un vides pārskata projekta apstiprināšanu
Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Vides pārskats
Funkcionālā zonējuma kartes:
Audriņu pagasts
Bērzgales pagasts
Čornajas pagasts
Dricānu pagasts
Feimaņu pagasts
Gaigalavas pagasts
Griškānu pagasts
Ilzeskalna pagasts
Kantinieku pagasts
Kaunatas pagasts
Lendžu pagasts
Lūznavas pagasts
Maltas pagasts
Mākoņkalna pagasts
Nagļu pagasts
Nautrēnu pagasts
Ozolaines pagasts
Ozolmuižas pagasts
Pušas pagasts
Rikavas pagasts
Sakstagala pagasts
Silmalas pagasts
Stoļerovas pagasts
Stružānu pagasts
Vērēmu pagasts

Ciemi:
Audriņu pagasts
Bērzgales pagasts
Čornajas pagasts
Dricānu pagasts
Feimaņu pagasts
Gaigalavas pagasts
Griškānu pagasts
Ilzeskalna pagasts
Kantinieku pagasts
Kaunatas pagasts
Lendžu pagasts
Lūznavas pagasts
Maltas pagasts
Mākoņkalna pagalsts
Nagļu pagasts
Nautrēnu pagasts
Ozolaines pagasts
Ozolmuižas pagasts
Pušas pagasts
Rikavas pagasts
Sakstagala pagasts
Silmalas pagasts
Stoļerovas pagasts
Stružānu pagasts
Vērēmu pagasts

Click to listen highlighted text!