Paziņojums par Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Rēzeknes novada dome 21.07.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 762 "Par Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma gala redakcijas apstiprināšanu un Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 21. jūlija saistošo noteikumu Nr. 56 “Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu" (protokols Nr. 19, 3.§).

Atbilstoši likumdošanai, pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās ir paredzēts 2 mēnešu laiks ikvienai personai iesniegt iesniegumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) attiecībā uz apstiprināto teritorijas plānojumu. Triju mēnešu laikā Ministrijai ir jāsniedz atzinums.

Vēršam uzmanību uz to, ka līdz Ministrijas atzinuma saņemšanas brīdim Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojums nav īstenojams un pašvaldības teritorijas plānošanas jomā piemēro saistošos noteikumus, ar kuriem tika apstiprināts iepriekšējais teritorijas plānojums – Viļānu novada pašvaldības 2009. gada 2. septembra saistošie noteikumi Nr.3 “Par Viļānu novada teritorijas plānojumu”.

Materiāli ir pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24462.

Teritorijas plānojuma izstrādes un darba grupas vadītāja Tatjana Kārkliniece

Click to listen highlighted text!