Rāznas ezerā uzsākti ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanas darbi

27.08.2022

Vide

Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvalde) projekts Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana Rāznas ezerā uzsācis darbus, lai mazinātu ezera piekrastes aizaugšanu ar niedrēm un rastu labākos risinājumus erozijas skarto krastu stiprināšanai.

Rāznas ezers ir Rāznas Nacionālā parka dabas pērle, kura unikalitāti nosaka tā ainaviskā pievilcība, lielā zivju un putnu daudzveidība, kuru dzīvesveids saistīts ar ūdeņiem. Pēdējos gados Rāznas ezeru ir skārušas redzamas pārmaiņas – seklūdens daļa aizaug ar blīvām niedru audzēm, kādreiz smilšainais krasts pārvēršas par slīkšņām, bet vairākos krasta posmos ir novērota pastiprināta erozija, un krasts tiek intensīvi izskalots ezera viļņošanās laikā.

Niedres un citi ūdensaugi katru gadu atmirst, to masa uzkrājas ezera seklajā piekrastes daļā. Laika gaitā no šīs masas veidojas biezs dūņu slānis, kas atsevišķās vietās sāk pārtapt par purvu. Piekļuve ezera atklātajam ūdenim šādās vietās ir apgrūtināta, taču ezera pārmaiņas sekmē teritorijas bioloģiskās, ainaviskās un rekreatīvās (atpūtas) vērtību izzušanu. Lai atjaunotu smilšainās piekrastes, ir nepieciešams regulāri pļaut niedres, izvākt to sakņu pinumus un uzkrājušos dūņu slāni.

Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas projektā vairākās ezera piekrastes zonās jau šogad ir uzsākti niedru pļaušanas darbi, lai veidotu bez ūdens augāja brīvus koridorus, kas sekmētu ezera viļņošanos un dabiski uzturētu seklūdens zonu neaizaugušu. Darbi jau uzsākti ezera austrumu krastā pie Strodiem, kur bez ūdensaugu pļaušanas vairāku desmitu metru garā zonā tiek izvākta gadu gaitā sakrājusies atmirušo niedru masa un niedru sakneņi. “Šī ir viena no tehnoloģiski izaicinošākajām vietām, jo atmirušo augu slānis vietām ir pat pusmetru biezs, uz sanesēm ir sākuši augt krūmi un piekraste jau pārpurvojusies,” atklāj projekta vadītāja Inga Hoņavko.

Ezera izpēte un sagatavošanās darbiem veikta jau 2021. gadā. Ievērojot ekspertu ieteikumus, turpmākos divus gadus ūdensaugus pļaus fragmentāri un pakāpeniski. Kopumā projekta laikā izpļaus ap 35 ha lielu niedrāju audžu platību pie Strodiem, pie Tilīšu raga, ap Zosnu, tāpat krastā pie Ginevičiem un pie Dvarčiem. Sevišķi nosacījumi Rāznas ezera niedru pļaušanā ir noteikti lielā dumpja ligzdošanas vietās. Tur tiek atstāti nepļauti niedrāju puduri, veidojot četras saliņas (~ 20x20 m) uz katru ha; niedrāja mala, kas robežojas ar atklātu ūdeni, tiek atstāta vismaz 30 m platumā, un gadā nenopļauj vairāk nekā 50 % no kopējās niedru platības. Ņemot vērā putnu un zivju aizsardzības nosacījumus, biotehniskie pasākumi Rāznas ezerā tiek veikti samērā īsā laika periodā – no 1. jūlija līdz 30. septembrim.

Bez ūdensaugu pļaušanas un dūņu izvākšanas projektā ir paredzēta arī ezera krasta stiprināšana Rāznas ezera kritiskajos posmos – Tilīšu raga krasts un krasts pie Lipuškiem, kur ezers pietuvojies reģionālajam autoceļam Malta-Kaunata, kā arī ezera austrumu krastā pie Veresovkas kapiem. Krasta stiprināšanā izmantos tikai dabas materiālus – stiprinājumus veidos no laukakmeņiem, ņemot vērā vēsturiski maksimālos ezera ūdens līmeņus. Šogad notiek krasta stiprināšanas projekta izstrāde un saskaņošana, stiprinājumu izbūvi veiks 2023. gadā.

Projekta Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas jeb “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” (Nr.5.4.3.0/20/I/001) kopējais budžets plānots ~3,5 miljonu EUR, 85% no tā finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta īstenošanas laiks: no 2021. līdz 2023. gadam.

Plašāka informācija:
Inga Hoņavko,
Projekta vadītāja
inga.honavko@daba.gov.lv
Tālrunis: 28607129

Click to listen highlighted text!