Veikta investīcijas plānu aktualizācija

Rēzeknes novada domes sēdē 2023. gada 16. februārī tika pieņemts lēmums Nr. 269 Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu un  bijušā Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu (protokols Nr.4, 87.§).

Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments septiņu gadu laika posmam. Šis dokuments nodrošina līdzsvarotu teritorijas attīstību ilgtermiņā un kalpo par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei, atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem. Attīstības programma sastāv no piecām daļām (pašreizējās situācijas raksturojums, stratēģiskā daļa, rīcību plāns, investīciju plāns, īstenošanas uzraudzība un novērtēšana).

Lai sasniegtu Stratēģiskajā daļā noteiktos vidēja termiņa uzstādījumus un īstenotu Rīcības plānā iekļautās aktivitātes, kā arī lai sasniegtu plānotos rezultātus, Investīciju plānā tiek ietverti ieguldījumi, kuri pašvaldībai nepieciešami tuvākajā laika posmā. Investīciju plānu ik gadus aktualizē un tajā iekļautos projektus apstiprina pašvaldības dome, ņemot vērā izpildes progresu, pieejamās programmas un pašvaldības budžeta iespējas, nemainot attīstības programmas stratēģisko daļu. Investīciju plānā tiek iekļautas arī projektu idejas, par kuru realizācijas iespējām tiks lemts, atkarībā no pieejamā finansējuma.

Pēc 2021.gadā īstenotās teritoriālās reformas, Rēzeknes novadā vēl nav apstiprināta jauna kopīga attīstības programma (izstrādes procesā), līdz ar to ir spēkā Rēzeknes novada attīstības programma 2019.-2025. gadam un Viļānu novada attīstības programma 2015.-2022. gadam.

Click to listen highlighted text!