Pieejams finansējums sporta nozarē

Publicēts 07.06.2018

Izsludināti divi konkursi uz Eiropas Komisijas finansējumu sporta nozarē: “Apmaiņas un mobilitāte sportā” un “Popularizēt Eiropas vērtības ar sporta iniciatīvām vietējā līmenī”.

Pieteikšanās termiņš: 2018. gada 26. jūlijs

Īstenošanas periods: Darbības nedrīkst sākties agrāk kā 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk kā 2019. gada 31. martā; darbībām jābūt pabeigtām līdz 2020. gada 31. decembrim. Projektu minimālais ilgums ir 6 mēneši.

Apmaiņas un mobilitāte sportā

Šīs darbības vispārīgais mērķis ir sporta organizāciju darbiniekiem (sportistiem pietuvinātās personas jeb atbalsta komanda) sniegt iespēju uzlabot to kompetences un kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, piedaloties mācību mobilitātes darbībās ārvalstīs (ES ietvaros un ārpus ES). Mācību mobilitāte ir jāuztver kā ieguldījums cilvēkkapitālā un devums dažādu sporta organizāciju spēju veidošanā.

Šajā kontekstā mācību mobilitātes iespējām jābūt vērstām uz:

 •  treneriem un citiem sporta organizāciju “darbiniekiem” (tostarp brīvprātīgajiem), kuri saistīti ar profesionālo sportu;
 •  treneriem un citiem sporta organizāciju “darbiniekiem” (tostarp brīvprātīgajiem), kuri saistīti ar tautas sportu;

Vairāk informācija atrodama Eiropas komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s15-2018_en

Latviešu valodā: https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s15-2018/summary_lv.pdf

Popularizēt Eiropas vērtības ar sporta iniciatīvām vietējā līmenī

Šie priekšlikumi/projekti dalās divās daļās:

1. daļas vispārīgais mērķis ir sekmēt spēju veidošanu, lai atbalstītu organizācijas, kas veicina kopīgas vērtības ar sporta attīstību vietējā līmenī visā ES;

2. daļas vispārīgais mērķis ir atbalstīt tīklu veidošanu un savstarpēju informācijas apmaiņu starp pašvaldībām jomās, kas saistītas ar sportu.

Gaidāmie rezultāti:

 1. daļa. Spēju veidošanas darbības.
 • Atbalstīt organizācijas, kas popularizē kopīgas vērtības, attīstot sportu un fiziskās aktivitātes vietējā līmenī visā ES;
 • palīdzēt organizācijām, kuras popularizē sportu vietējā līmenī, kļūt finansiāli ilgtspējīgām, pamatojoties uz labas pārvaldības principiem, ko iesaka starptautiskās organizācijas un Eiropas Komisija;
 • mudināt organizācijas izstrādāt Eiropas pieeju, kuras mērķis ir veicināt sportošanu un fizisko aktivitāti vietējā un pašvaldību līmenī;
 • popularizēt pašvaldību līmeņa centienus, kas īstenoti, lai veicinātu sportu un fiziskās aktivitātes.
 1. daļa. Tīklu veidošanas darbības.
 • Palīdzēt veidot starp pilsētām un pašvaldībām ES līmeņa saiknes, veicinot sportu un fizisko aktivitāti;
 • atbalstīt labas prakses izplatīšanu un iniciatīvas vietējā un pašvaldību līmenī visā ES;
 • atbalstīt principu “sports visiem” un palīdzēt veicināt kopīgas vērtības atbilstīgi Līguma 2. pantam;
 • palielināt informētību par stratēģijām, ko īsteno vietējās iestādes un kurām ir pozitīva ietekme uz iedzīvotāju labjutību, pateicoties sportam un fiziskajām aktivitātēm, tostarp saistībā ar Eiropas Sporta nedēļu un # BeActive kampaņu.

Vairāk informācija atrodama Eiropas komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en

Latviešu valodā: https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-2018-s14/summary_lv.pdf

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0