Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā kopumā ir augsta

Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un par dzīvi novadā kopumā, Rēzeknes novada pašvaldība gandrīz divu mēnešu garumā laika posmā no 07.12.2015. līdz 01.02.2016. organizēja iedzīvotāju aptauju "Kā Jūs vērtējat Rēzeknes novada attīstību?". Aptaujā kopumā piedalījās 244 respondenti, no tiem 177 sievietes un 67 vīrieši, respondentu vidējais vecums 41,4 gadi. Vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši Nagļu pagasta iedzīvotāji, tiem seko iedzīvotāji no Mākoņkalna un Nautrēnu pagasta. Aktīvi aptaujā piedalījās arī Audriņu, Bērzgales, Feimaņu, Ilzeskalna, Lendžu, Ozolaines, Pušas un Rikavas pagasta iedzīvotāji.
Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem bija jāatbild uz 11 jautājumiem. Aptaujas rezultāti atspoguļoti gan diagrammu veidā, gan aprakstoši. Apkopojot izteiktos viedokļus par jautājumiem, kur atbilžu varianti ir „Apmierina”, „Drīzāk apmierina”, „Drīzāk neapmierina” un „Neapmierina”, pozitīva jeb apmierinoša vērtējuma rādītājā tika summēti atbilžu varianti “Apmierina” un “Drīzāk apmierina”, negatīva jeb neapmierinoša vērtējuma kopējā rādītājā summētas atbildes “Neapmierina” un “Drīzāk neapmierina”.
Ar aptaujas rezultātu pilno izvērtējumu var iepazīties šeit.
Aptaujas kopsavilkums
• “Pašvaldības lēmumus es nevaru ietekmēt...” – tā uzskata lielākā daļa aptaujāto iedzīvotāju. Pašvaldībai, tai skaitā katrai pagasta pārvaldei, jāveicina ciešāka sadarbība ar iedzīvotājiem, biežāk organizējot iedzīvotāju sapulces, savlaicīgi informējot un noskaidrojot iedzīvotāju viedokli par aktivitātēm un nozīmīgiem lēmumiem, kurus plānots pieņemt un īstenot pagasta un visa novada attīstības kontekstā. Aicinām visus iedzīvotājus arī pašiem būt ieinteresētiem un sekot līdzi notiekošajām aktualitātēm savā pagastā un novadā, kā arī ņemt dalību iedzīvotāju konsultatīvajā padomē, kas izveidota katrā pagastā, jo aktīva iedzīvotāju līdzdalība nodrošina pašvaldību darbības uzraudzību un ir garants, lai lēmumi tiktu pieņemti sabiedrības interesēs.
• Kā viskvalitatīvākos pakalpojumus Rēzeknes novadā respondenti atzinuši vides sakoptību, skolēnu transporta nodrošinājumu, interešu izglītības nodarbību kvalitāti, kultūras, izklaides un bibliotēku sniegtos pakalpojumus, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, mobilo sakaru un interneta pieslēgumu kvalitāti, kā arī sabiedrības informētības līdzekļu – pagasta vietējo avīžu, novada pašvaldības mājaslapas un izdevuma “Rēzeknes Novada Ziņas” – kvalitāti.
• Visnegatīvāk novērtēta Rēzeknes novada autoceļu un ielu infrastruktūra, sabiedriskās kārtības nodrošinājums un drošība, sabiedriskā transporta un veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, mūžizglītības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. Iedzīvotājus, galvenokārt, satrauc augstais bezdarba līmenis un ik gadu sarūkošais iedzīvotāju skaits. Lai sekmētu jaunu darba vietu radīšanu novadā, pašvaldība tiek mudināta veicināt uzņēmējdarbību un atbalstīt vietējos uzņēmējus, amatniekus un mājražotājus. Iedzīvotāju neapmierinātība signalizē pašvaldībai par tiem pakalpojumiem un jomām, kurām nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību un nākotnē plānot atbilstošas rīcības un pasākumus situācijas uzlabošanā.
• Rēzeknes novada attīstība aptaujas ietvaros tika novērtēta pozitīvi. Iedzīvotāji atzinīgi ir novērtējuši Rēzeknes novada pašvaldības darbu, darbinieku kompetenci un apkalpošanas kvalitāti. Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā kopumā 2015. gadā ir augsta – 79,9%.
Rēzeknes novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par dalību aptaujā! Aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi tiks izmantoti par pamatu tālākai komunikācijas un sadarbības uzlabošanai ar novada iedzīvotājiem, pakalpojumu attīstībai novadā, kā arī Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012.-1018. gadam Rīcības plāna aktualizācijā un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskata par 2015. gadu izstrādē.
Aptaujas rezultātus apkopoja:
Līga Romančuka, 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

Click to listen highlighted text!