Kādi ir nosacījumi zemes iznomāšanai?

Publicēts 26.05.2014

Vērsos pagasta pārvaldē ar lūgumu iznomāt man papildus zemi lauksaimnieciskās darbības paplašināšanai, tomēr man atteica, sakot, ka visa brīvā zeme jau esot iznomāta, tāpēc vēlējos jautāt, ko izvērtē un ņem vērā pašvaldība, nododot nomā zemi?

Atbild Attīstības plānošanas nodaļas zemes lietu speciāliste Anita Bringule un Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka

Pieņemot lēmumu par zemes nodošanu nomā, tiek izvērtēts tas kā persona iepriekšējā periodā ir apsaimniekojusi īpašumā (valdījumā vai lietošanā) esošo zemi un vai personai ir/nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādi. Pagasta pārvalde, kuras teritorijā atrodas nomā pieprasītā zeme, gatavojot lēmuma projektu par zemes vienības iznomāšanu, pievieno atzinumu par zemes vienības iznomāšanu personai, kura pieprasa šo zemi nomā, norādot arī augstākminēto informāciju.

Ja tiek konstatēts, ka persona īpašumā (valdījumā vai lietošanā) esošo zemi nepilnvērtīgi apsaimnieko un par zemes nekopšanu tiek piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme, vai personai ir nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādi, pašvaldībai ir pamats atteikt iznomāt šai personai pieprasīto zemi. Iepriekšminētie iemesli ir arī pamats pašvaldībai jau noslēgtā zemes nomas līguma laušanai (izbeigšanai).

Jāatzīmē, ka saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi, kuri īstenojami no 2013.gada 15.oktobra (publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2013.gada 8.augustā Nr.154 (4959)), 439.punktu un 442.punktu, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums uzturēt kārtībā sava īpašuma teritoriju, nepieļaut teritorijas piesārņošanu, piegružošanu un aizaudzēšanu ar nezālēm, kā arī pasliktināt apstākļus blakus esošajās zemes vienībās. Turklāt nekustamā īpašuma īpašniekam (tiesiskajam valdītājam) ir pienākums veikt zālāja nopļaušanu, zāles novākšanu vai sasmalcināšanu un izkliedēšanu lauksaimniecības zemēs teritorijās, kuru lietošanas mērķis ir „zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, vismaz vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 1.septembrim.

Noslēdzot zemes nomas līgumu, papildus Saistošo noteikumu nosacījumiem, tiek paredzēti nomnieka pienākumi: nodrošināt lauksaimniecībā izmantojamo zemes lietošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas mērķim; pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas, nepasliktināt tās stāvokli, nepieļaut darbības, kas pasliktina citu zemju lietotāju zemes kvalitāti, kopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto lauksaimniecisko teritoriju, kā arī noteiktajos termiņos un apmēros maksāt nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli.

Savukārt Rēzeknes novada pašvaldībai kā zemes iznomātājam ir tiesības: kontrolēt vai zeme tiek izmantota atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, saņemt nomas maksu, pieprasīt nomniekam novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto līguma nosacījumu pārkāpumu sekas, atlīdzināt radītos zaudējumus, vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja nomnieks ir kavējis nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus vairāk kā divus ceturkšņus pēc kārtas vai nav veicis līgumā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas.

Tāpat Rēzeknes novada pašvaldībai ir tiesības piemērot soda sankcijas, atbilstoši Administratīvā pārkāpumu kodeksa 51.panta pirmajai daļai, kas paredz:

  1. par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu, kuri jāveic zemes lietotājam, lai pasargātu augsni no ūdens vai vēja erozijas vai citiem procesiem, kas veicina auglīgās augsnes virskārtas vai tās kvalitātes pasliktināšanos, – uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro;
  2. par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Lai veicinātu Rēzeknes novada teritorijā lauksaimniecībā izmantojamo zemju saimniecisku un lietderīgu izmantošanu, pašvaldība aicina novada iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem pret lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizaugšanu un rosina informēt attiecīgās pagasta pārvaldes vai Rēzeknes novada pašvaldību par tām zemes vienībām, kuras netiek apsaimniekotas un aizaug, tādējādi radot kaitējumu citu zemju lietotājiem un pasliktinot lauksaimnieciskās zemes kvalitāti.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0