Nautrēnu vidusskola

Publicēts 10.05.2017

Nautrēnu vidusskola atrodas Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkas ciemā. Skolas ēka uzcelta un iesvētīta 1938. gada 2. oktobrī. 1967. gadā uzcelta piebūve ar sešām klašu telpām un sporta zāli, bet 1974. gadā – dienesta viesnīcas ēka. Sākumā bija sešklasīgā pamatskola, bet kopš 1948./49.mācību gada – vidusskola. Skolai ir muzejs, kur pirmie darbi novadpētniecībā aizsākās 1965. gadā. 2002. gadā tika atklāts latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures apguves metodiskais centrs, ko vada skolotāja Veronika Dundure. 2009. gadā tika atklāti četri jaunie dabaszinību kabineti un izremontēta dienesta viesnīcas ēka. No 2009. gada septembra par Nautrēnu vidusskolas struktūrvienību kļūst Bērzgales pamatskola. 2014. gadā tika veikta skolas renovēšana un labiekārtota skolas apkārtne.

Nautrēnu vidusskolā 2016./2017.māc. g. mācās 225 skolēni no Nautrēnu, Ilzeskalna, Gaigalavas, Bērzgales, Mežvidu, Salnavas pagastiem. Skolēni var izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus. Skolā strādā 23 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki. Skolas direktore ir Anita Ludborža, direktores vietniece mācību darbā – Marija Mazure.

Skola realizē sešas izglītības programmas: pamatizglītības programmu /21011111/, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu /31011011/, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu /31011013 neklātienē/, vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu /31014011 ar Valsts Aizsardzības mācību/, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem /21015811/, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem /21015611/.

Skolā darbojas šādi pulciņi: etnogrāfiskais un vokālais ansamblis, muzikālais teātris, dramatiskais, ģitāristu, tautu deju, riteņbraucēju, jaunsargu, koriģējošās vingrošanas, sporta spēļu, latgaliešu rakstu valodas, angļu valodas debašu, praktiskās fizikas, radošo darbu pulciņi; Rēzeknes novada BJSS treniņgrupa basketbolā un vieglatlētikā; J. Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāle. Fakultatīvajās nodarbībās var apgūt vācu valodu, komerczinības, mājsaimniecību /traktorapmācību/, autoapmācību, peldēšanu /2.klasē/, darboties mazpulkā, “Esi līderis”, “JAL’’.

Ar labiem un teicamiem panākumiem skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās; starptautiskos “Erasmus+” projektos.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0