IMG_0048 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0308 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, rezerves zemes fonda zemes vienība 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0308. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
DSCF7540 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0091 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, rezerves zemes fonda zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0091. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
DSCF7530 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0183 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts – Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienības daļa 2,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0183. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
DSCF7564 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0262 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts – Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienības daļa 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0262. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2019
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 1,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2019
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2019
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanas zemes vienības daļas Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0172 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.09.2019
Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 007 0044 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoles rezultāti
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 1.augusta lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 007 0044 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.18, 7.§, 4.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 007 0044 ar platību 1,00 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.09.2019
Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0565 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoles rezultāti
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 1. augusta lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0565 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.18, 5.§, 4.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0565 ar platību 0,80 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 26.08.2019 – 26.08.2031.
 Lasīt vairāk