Publicēts 09.08.2019
Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes gabala iznomāšana
Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes gabala iznomāšana Rēzeknes novada Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.08.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības izsole
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības izsole Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 nomas tiesību izsoles rezultātiem Kaunatas pagasta, Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada Kaunatas pagastā 2019. gada 10. jūnijā notikušās izsoles rezultātā, izsoles objekta – Rēzeknes novada neapbūvēto pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 2,50 ha platībā nomas tiesības ieguva vienīgais izsoles dalībnieks ar zemes nomas maksu EUR 41,00 ( četrdesmit viens euro 00 centi) (bez PVN) gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.08.2019
Paziņojums par zemes vienību iznomāšanu Maltas pagastā
Paziņojums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 007 0308; 7870 007 0181; 7870 007 0292; 7870 007 0304 iznomāšanu Maltas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2019
Informācija par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353 nomas izsoli Kantinieku pagastā
Izsoles objekts - Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar platību 0,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353. Iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2019
Informācija par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0185 nomas izsoli Kantinieku pagastā
Izsoles objekts - Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar platību 2,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0185. Iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2019
Informācija par zemes nomas izsoli Sakstagalā
Izsoles objekts - neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar platību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.07.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā.
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.14, 19.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 ar platību 0,74 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 10.07.2019 - 30.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.07.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļas nomas izsoles rezultātiem Ozolaines pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.14, 9.§), 2019. gada 2. jūlija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.1, 2019. gada 15. jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/592, nomā nodota pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļa – 9,0 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 15.07.2019 un ir spēkā līdz 30.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.07.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu ”Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Zalktīši” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 daļas nomas tiesību izsoli Čornajas pagastā”” (protokols Nr.14, 17.§), 2019. gada 3. jūlija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.5, 2019.gada 8.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/563. Nomā ir nodota rezerves zemes fonda zemes vienības daļa “Zalktīši” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 – 0,90 ha platībā. Izsolē noteiktā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā.
 Lasīt vairāk