Publicēts 14.06.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 28. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/897 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 29 §), 2019. gada 12. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/469, nomā nodota zemes vienības ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 daļa 0,93 ha platībā. Līgums turpina 2014. gada 28. aprīlī noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 27. aprīlim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0172 iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 16. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/837 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 28 §), 2019. gada 12. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/466, nomā nodota zemes vienība ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0172 - 1,5 ha platībā. Līgums turpina 2014.gada 16.aprīlī noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 15. aprīlīm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2019
Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoles rezultātiem
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.12, 5.§), 2019. gada 23. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.2, 2019. gada 27. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/412. Nomā ir nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 ar platību 1,60 ha. Izsolē nosolītā maksa ir 47.00 EUR gadā. Līgums stājas spēkā ar 2019. gada 27. maiju un ir spēkā līdz 2031. gada 27. maijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2019
Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoles rezultātiem
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.12, 4.§), 2019. gada 23. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.1, 2019. gada 27. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/413. Nomā ir nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068 ar platību 1,50 ha. Izsolē nosolītā maksa ir 38.00 EUR gadā. Līgums stājas spēkā ar 2019. gada 27. maiju un ir spēkā līdz 2031. gada 27. maijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.05.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 nomas tiesību izsoli Rēzeknes novada Kaunatas pagastā
Izsoles vieta un datums – Kaunatas pagasta pārvaldes telpas, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 10. jūnijā plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.05.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 nomas tiesību izsoli Rēzeknes novada Kaunatas pagastā
Izsoles vieta un datums – Kaunatas pagasta pārvaldes telpas, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 10. jūnijā, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0270 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0270 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.10, 11.§), 2019. gada 15. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.4, 2019.gada 21. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/391. Nomā ir nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0270 - 1,50 ha platībā. Izsolē nosolītā maksa ir 44.00 EUR gadā. Līgums stājas spēkā ar 2019. gada 21. maiju un ir spēkā līdz 2031. gada 31. oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0200 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Bārzu sola’’ ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0200 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.9, 15.§), 2019. gada 30. aprīļa izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.3, 2019. gada 8. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/337. Nomā ir nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ‘’Bārzu sola’’ ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0200 - 1,50 ha platībā. Izsolē nosolītā maksa ir 31.00 EUR gadā. Līgums stājas spēkā ar 2019. gada 8. maiju un ir spēkā līdz 2031. gada 31. oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.05.2019
Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 23. maijā, plkst.10.30.
 Lasīt vairāk
20190311_112623 (1008 x 756) Publicēts 20.05.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 23. maijā, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk